ตะกร้าอเนกประสงค์

วิทยาลัยการอาชีพตรัง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

1) เพื่อส่งเสริมให้เรียนรุ้จักคิดวิเคราะห์มีความคิดสร้างสรรค์ 2) เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนนำความรู้ที่ได้จากการเรียนมาบูรณาการรู้จักคิดค้นสิ่งประดิษฐ์พัฒนาโครงการ 3) เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตเพื่อประกอบอาชีพ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย ครูวิทยาลัยการอาชีพ 2 คน และนักเรียนสาขาวิชาการเลขานุการ วิทยาลัยการอาชีพตรัง จำนวน 31 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ กระด้งมุ้งครอบและแบบประเมินความพึงพอใจ ค่าสถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าเฉลี่ย ผลการวิจัย โดยภาพรวมอยู่ระดับมากขึ้นไป

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. สามารถประกอบอาชีพเพื่อหารายได้เสริม
2.ได้เรียนรู้และทีทักษะในกระบวนการประดิษฐ์คิดค้นนวัฒกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3.ประยุกต์เอาวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นมาทำให้เกิดประโยชน์
4. สร้างความสะดวกสบายในการทำงาน
5. สามารถไปขายได้และประกอบอาชีพ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง ธนัชญา อ่อนเหลือสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว วิลาสินี นุ้ยเอียดปวช.
2นางสาว กันติชา นวนทองปวช.
3นางสาว ธิดารัตน์ ชูเพ็งปวช.
4นางสาว กัลยา อนันต์ปวช.

Contact Information

Name : นาง ธนัชญา อ่อนเหลือ
Email : Saotanatchaya@hotmail.com
Phone : 0966916536
FB : https://www.facebook.com/Tanatchaya.Onluer
LINE ID : 0966916536