น้ำพริกหัวปลี

วิทยาลัยการอาชีพตรัง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

ผลิตภัณฑ์น้ำพริกหัวปลีมีวัตถุประะสงค์เพื่อทำผลิตภัณฑ์ในรูปของน้ำพริกนอกเหนือจากน้ำพริกแบบธรรมดาที่พบเห็นกันทั่วไปและเป็นการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารในรูปแบบหนึ่งเพื่อช่วยในการถนอมอาหารและสะดวกในการบริโภค อีกทั้งยังเพิ่มคุณค่าของน้ำพริกและการนำสมุนไพรในท้องถิ่มมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ผลิตภัณฑ์น้ำพริกหัวปลีมีลักษณะคล้ายกับน้ำพริกทั่วไป แต่วัตถุดิบหลักของน้ำพริก คือ หัวปลี มีรสชาติที่กลมกล่อม มีสีม่วงเข้มและมีสรรพคุณมากมาย สามารถอยู่ได้ถึง 1 เดือนพร้อมทั้งยังมีส่วนประกอบที่สำคัญ วิธีการใช้ สรรพคุณคำแนะนำ วันหมดอายุที่ครบถ้วน
1.ลดปัญหาการว่างงาน เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชน
2.นำวัตถุดิบที่ได้จากธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์
3.สามารถให้ประโยชน์ต่อร่างกายและรับประทานได้จริง
4.มีโภชนาการต่อร่างกาย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง พิมพ์พิมล งามแขพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง จุฑามาศ ศรีวุฒิชาญพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว สุชัญญา สงรักษาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาง ธัญลักษณ์ ศรีประภาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาย เกียรติศักดิ์ โชติกมาศพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว กัญญารัตน์ โต๊ะสะเหล็มปวส.
2นางสาว นารถนารี ฤทธิเดชปวส.
3นางสาว ประภากร เถนว่องปวส.
4นางสาว เพ็ญนภา สมาธิปวส.

Contact Information

Name : นาง พิมพ์พิมล งามแข
Email : ngamkae_mal@hotmail.com
Phone : 081 6934084
FB : https://www.facebook.com/พิมพ์พิมล..งามแข
LINE ID : 099 5090730