มะกรูด ซี๊ด ซ๊าด

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง พิมพ์พิมล งามแขพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง จุฑามาศ ศรีวุฒิชาญพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว สุชัญญา สงรักษาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาง ธัญลักษณ์ ศรีประภาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาย เกียรติศักดิ์ โชติกมาศพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย กิตติภักดิ์ คงพูลปวส.
2นางสาว โชติรส บัวรักษ์ปวส.
3นางสาว นุจรี เพ็งแก้วปวส.
4นางสาว อมรรัตน์ ใจบุญปวส.

วิทยาลัยการอาชีพตรัง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิต ผลิตภัณฑ์ มะกรูด ซี๊ด ซ๊าด (Makrud Zeed Zard)การแปรรูปอาหารและการถนอมอาหารด้วยการผลิตมะกรูด ซี๊ด ซ๊าด (Makrud Zeed Zard) เป็นการนำวัตถุดิบที่มีอยู่มากในชุมชนมาแปรรูปเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการนำเอามะรูด ที่ส่วนใหญ่จะหล่น และเน่าอยู่ใต้ต้นมะกรูด มาผ่านกระบวนการแปรรูป โดยมีวัตถุประสงค์คือการถนอมอาหารเพื่อให้สามารถเก็บไว้รับประทานได้นาน และเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลมะกรูด การแปรรูปผลิตภัณฑ์ มะกรูด ซี๊ด ซ๊าด (Makrud Zeed Zard) และศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ มะกรูด ซี๊ด ซ๊าด (Makrud Zeed Zard)

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ผลิตภัณฑ์อาหารทานเล่น " มะกรูด ซี๊ด ซ๊าด " มีลักษณะคล้ายกับ ผลิตภัณฑ์จี๊ดจ๊าดทั่วไป เช่น มะขามเปรี้ยว จี๊ด จ๊าด เป็นต้น แต่วัตถุดิบหลักของ มะกรูด ซี๊ด ซ๊าด คือ มะกรูด ทีมีกลิ่นหอม จากมะกรูด และรสชาติของมะกรูด และมะนาว ที่มีรสชาติผสมผสานกันอย่างลงตัว มีสี เขียนอ่อนมรกต โดยผลิตภัณฑ์ " มะกรูด ซี๊ด ซ๊าด " สามารถเก็บไว้ทานได้นานถึง 2-3 เดือน ( หากเก็บไว้ใน
อุณภูมิที่เหมาะสม )
1. สามารถนำวัตถิดิบจากธรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2. เป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่สามารถผลิตทานเองได้ และประหยัดค่าใช้จ่าย

Contact Information

Name : นาง พิมพ์พิมล งามแข
Email : ngamkae_mal@hotmail.com
Phone : 081 6934084
FB : https://www.facebook.com/พิมพ์พิมล..งามแข
LINE ID : 099 5090730