ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มกึ่งสำเร็จรูปแคร์มัม CARE MOM

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ทรรศิรัษฎิ์ ทองตาล่วงพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว ณฐพร สุวรรณอาภรณ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว สุคนธ์ทิพย์ คล้ายกุลพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว ทักษินันท์ หนูนาคพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาย ภีรภัทร กรงไกรจักร์คหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว นุชรี สองหลงปวช.
2นางสาว จันจิรา เกษรบัวปวช.
3นางสาว ปิยรมย์ มณเฑียรทองปวช.
4นางสาว มณีรัตน์ อินคงปวช.
5นางสาว ยุวนาถ วรนารถปวช.
6นาย ศักดิ์สิทธิ์ คงสงปวช.

วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

ทัศนคติที่กลุ่มตัวอย่างมีต่อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มกึ่งสำเร็จรูปแคร์มัม อยู่ในระดับมากที่สุด และระดับความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มกึ่งสำเร็จรูปแคร์มัม พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มกึ่งสำเร็จรูปแคร์มัม มีค่าเฉลี่ยลักษณะคุณภาพที่ปรากฎในแต่ละด้าน คือ ด้านลักษณะคุณภาพที่ปรากฎ ด้านลักษณะทั่วไป สี และกลิ่นรส ของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มกึ่งสำเร็จรูปแคร์มัม พบว่า มีค่าเฉลี่ยด้านลักษณะทั่วไป เท่ากับ 3.66 สี เท่ากับ 3.66 และกลิ่นรส เท่ากับ 3.17 เมื่อนำผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มกึ่งสำเร็จรูปแคร์มัม ไปเปรียบเทียบโดยการตรวจพินิจ ไม่มีสิ่งแปลกปลอมปนเปื้อน ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มกึ่งสำเร็จรูปแคร์มัม จึงเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่บริโภคผลิตภัณฑ์

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

“ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มกึ่งสำเร็จรูปแคร์มัม CARE MOM ” เป็นอาหารเสริมสำหรับคุณแม่หลังคลอดและคุณแม่ที่ต้องการเพิ่มระดับน้ำนมให้เพียงพอต่อลูกรัก อีกทั้งปลีกล้วยยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพและที่สำคัญยังสามารถเพิ่มน้ำนมได้อีกด้วย ไม่มีส่งผลเสียต่อลูกรักได้ และดีต่อผู้ป่วยโลหิตจาง ยังช่วยให้เลือดไหลเวียนดี สะดวกต่อการบริโภค
1. สร้างเพิ่มมูลค่าให้กับปลีกล้วย
2. สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่จากปลีกล้วย
3. ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มกึ่งสำเร็จรูปแคร์มัม
4. ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ต่อไป

Contact Information

Name : นางสาว ทรรศิรัษฎิ์ ทองตาล่วง
Email : tiyakornying@gmail.com
Phone : 0894752608
FB : https://www.facebook.com/Tunsirut.Thongtaluang
LINE ID : -