Soft Bag

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง ธัญลักษณ์ ศรีประภาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง พิมพิมล งามแขพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาง จุฑามาศ ศรีวุฒิชาญพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว สุชัญญา สงรักษาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาย เกียรติศักดิ์ โชติกมาศพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว อมรรัตน์ รองยางปวช.
2นางสาว สุธามาศ ศรีเพ็ชรปวช.
3นางสาว นราภรณ์ รอดเพ็งปวช.
4นางสาว วราภรณ์ ส่งช่วยปวช.
5นางสาว สุทธิกานต์ ชูช่วยปวช.
6นางสาว เสาวลักษณ์ รอดเพชรปวช.
7นางสาว ชญานิศ เนียมสมปวช.
8นางสาว พัชรีพร เครือเตียวปวช.
9นางสาว จรรยา กลิ่นเพชรปวช.

วิทยาลัยการอาชีพตรัง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

ปัจจุบันมีถุงน้ำยาปรับผ้านุ่มและถุงนมที่เหลือจากการซักผ้าและการบริโภคเสร็จซึ่งเหลือทิ้งไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้กลุ่มของพวกเราจึงคิดที่จะเป็นประดิษฐ์ Soft Bag กระเป๋าที่ทำมาจากถุงน้ำยาปรับผ้านุ่มและถุงนมให้กลับมามีชีวิตอีกครั้้ง สามารถนำมาใส่ของได้หลายอย่างซึ่งช่วยลดการใช้ถุงพลาสติกได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ใช้งานได้อย่างสะดวกทนทานต่อสภาพอากาศ และยังมีกลิ่นหอมจากถุงผลิตภัณฑ์
1.เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เกิดความแปลกใหม่และใช้ประโยชน์ได้
2.เพื่อเพื่อมูลค่าของผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากถุงเหลือใช้
3.เพื่อเป็นการนำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาค้นคว้าในการจัดทำผลงาน
4.เพื่อลดขยะที่เป็นสิ่งที่ย่อยสลายได้ยาก

Contact Information

Name : นาง ธัญลักษณ์ ศรีประภา
Email : Thanyaluck_251@hotmail.com
Phone : 0866872628
FB : https://www.facebook.com/ธัญลักษณ์..ศรีประภา
LINE ID : 0866872628