กล่องใส่ของจากไม้ไอศกรีม

วิทยาลัยการอาชีพตรัง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

การประดิษฐ์ไม้ไอศกรีม เป็นโครงงานที่คิดค้นเพื่อให้นักเรียนนักศึกษา สามารถวางแผนและออกแบบการทำไม้ไอศกรีม ให้ได้ประโยชน์สามารถบอกขั้นตอนการประดิษฐ์ ไม้ไอศกรีมสารพัดประโยชน์ สามารถนำเสษวัสดุที่เหลือใช้มาดัดแปลง ให้เกิดประโยชน์รู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น และมีความสามัคคีในหมู่คณะ เรียนรู้ตามความสนใจ และเกิดความภารคภูมิใจ ในผลงานของตน โครงงานชิ้นนี้ จัดเป็นสื่อการเรียน การสอน ที่เป็นประโยชน์ในการเรียน และสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สิ่งของหรือวัสดุเหลือใช้ ก็สามารถนำมาประดิษฐ์เป็นของตกแต่งบ้านได้
สามารถนำมาตกแต่งสถานที่ต่างๆภายในบ้านได้ และยังสามารถนำมาใส่ของได้ด้วย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง ธัญลักษณ์ ศรีประภาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง พิมพ์พิมล งามเเขพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาง จุฑามาศ ศรีวุฒิชาญพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว สุชัญญา สงรักษาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาย เกียรติศักดิ์ โชติกมาศพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ณธน เก้าเอื้อนปวช.
2นางสาว ทิชากร จันทร์ทองปวช.
3นางสาว นุชรีย์ นุ่นปานปวช.
4นางสาว รุธิรา บุญเวชปวช.
5นางสาว ศิริวรรณ ไม่สุขปวช.
6นางสาว ภัทจิรา โพธิระปวช.
7นางสาว อภิชญา เพ็งพิศปวช.

Contact Information

Name : นาง ธัญลักษณ์ ศรีประภา
Email : Thanyaluck_251@hotmail.com
Phone : 0866872628
FB : https://www.facebook.com/ธัญลักษณ์..ศรีประภา
LINE ID : 0866872628