กล่องแยกเหรียญมหัศจรรย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง จุฑามาศ ศรีวุฒิชาญพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย เกียรติศักดิ์ โชติกมาศพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาง พิมพ์พิมล งามเเขพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ขนิษฐา พรมเพชรปวช.
2นางสาว ตรีทิพย์ แก้วบริสุทธิ์ปวช.
3นางสาว นภัสวรรณ ศรีเป้าปวช.

วิทยาลัยการอาชีพตรัง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ ทุกส่วนได้เรียบเรียงไว้อย่างละเอียดชัดเจน เพื่อประโยชน์ต่อนักเรียนนักศึกษา และผู้ที่สนใจ ได้ฝึกทักษะด้านการประดิษฐ์คิดค้น พร้อมฝึกปฏิบัติทดลองแยกเหรียญ สามารถนำไปใช้ได้ใน ชีวิตจริงการประดิษฐ์ที่แยกเหรียญ เพื่อใช้เป็นการประกอบอาชีพในชีวิตจริง ใช้วัสดุหลักคือไม้ดานอัดที่ไม่ใช้แล้ว

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ใช้วัสดุเหลือใช้ที่หาได้ง่ายตามบ้านทั่วไปเป็นวัสดุที่เหลือใช้ สามารถนำมาสร้างเป็นสิ่งของที่ใช้ในชีวิตประจำของพ่อค้าแม่ค้าได้ทั่วไป ในการประดิษฐ์ ครั้งนี้ ใช้ไม้ดานอัดที่ใช้แล้ว เป็นวัตถุดิบหลัก การหาประสิทธิภาพของ ที่แยกเหรียญจากไม้ดานอัด ให้เกี่ยวกับความทนทาน โดยให้คนที่ค้าขายใช้เหรียญทอนเป็นจำนวนมากทดลอง ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่
มีความสวยงาม ทนทานพอสมควร รับเหรียญลงได้พอสมควร มีน้ำหนักเบา ไม่หนักจนเกินไป เคลื่อนย้ายพาไปไหนมาไหนได้สะดวก ต้นทุนต่ำ สามารถนำมาใช้ได้ในชีวิตประจำวัน เพื่อการประกอบอาชีพต่างๆ และความสะดวกรวดเร็วในการค้าขาย
เป็นสิ่งที่ทันสมัย สะดวกสบายในการค้าขาย ทอนตังค์ให้แก่ลูกค้าแบบรวดเร็ว และเป็นระเบียบเรียบร้อย

Contact Information

Name : นาง จุฑามาศ ศรีวุฒิชาญ
Email : ping5292@gmail.com
Phone : 0814725949
FB : https://www.facebook.com/จุฑามาศ.ศรีวุฒิชาญ
LINE ID : 0814725949