เครื่องถอดสปริงโช๊คอัพ

วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษา ค้นคว้า ออกแบบ "เครื่องถอดสปริงโช๊คอัพ" เพื่อให้เกิดความสะดวก ปลอดภัยและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในการดำรงชีวิต ซึ่งในปัจจุบันยานพาหนะ ถือเป็นปัจจัยที่ใช้ในชีวิตในประจำวัน เป็นประจำ ฉะนั้นจึงจำเป็นต้องมีการดูแลและบำรุงรักษา ซึ่งในการดูแลรักษายานพาหนะในที่สูงจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ที่เพื่อช่วยในการอำนวยความสะดวก ดังนั้นทางคณะผู้วิจัย จึงคิดค้นประดิษฐ์ "เครื่องถอดสปริงโช๊คอัพ" เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงาน ซึ่งจากการทดสอบการทำงานของเครื่องพบว่า มีประสิทธิภาพการทำงานได้ดี และผลความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้เครื่องถอดสปริงโช๊คอัพ ผลิตโดย นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ มาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.658 ค่า S.D. 1.731

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. ลดระยะเวลาในการถอดโช๊คอัพ
2. ช่วยอำนวยยความสะดวกในการทำงานบนที่สูง
1. เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับคณะช่างอุตสาหกรรม
2. เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับ นักเรียน นักศึกษา ที่สนใจงานเครื่องล่าง
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อ "เครื่องถอดสปริงโช๊คอัพ"

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วุฒธิชัย เผือกภูมิอุตสาหกรรม
2นาย สุราคร ชุมนาคอุตสาหกรรม
3นาย ปัญญาวุฒิ อ่อนชาติอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อภิชาติ กัลป์จารุปวช.
2นาย ธนโชติ มณีสิงห์ปวช.
3นาย วิชญ์ภาส หนูเสนปวช.

Contact Information

Name : นาย วุฒธิชัย เผือกภูมิ
Email : wutthichai0109@gmail.com
Phone : 0878925076
FB : https://www.facebook.com/วุฒธิชัย.เผือกภูมิ
LINE ID : 0878925076