เครื่องฝานอเนกประสงค์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วุฒธิชัย เผือกภูมิอุตสาหกรรม
2นาย เกียรติพงษ์ หลงละเลิงอุตสาหกรรม
3นาย จักรินทร์ ตัญทนวัตรอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย เกียรติศักดิ์ เพ็ชรสุทธปวช.
2นาย ธวัชชัย รอดปลอดปวช.
3นาย นิธิ อำนักมณีปวช.

วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

สิ่งประดิษฐ์ประเภทองค์ความรู้เรื่องเครื่องฝานอเนกประสงค์มีวัตถุประสงค์เพื่อ ออกแบบและสร้างเครื่องฝานอเนกประสงค์ ที่ใช้สำหรับเป็นเครื่องผ่อนแรงในการฝานผัก-ผลไม้ เพื่อเปรียบเทียบปริมาณของผัก-ผลไม้ ระหว่างการฝานผัก-ผลไม้โดยการใช้มีด และการการฝานมันเทศโดยการใช้เครื่องฝานอเนกประสงค์ที่สร้างขึ้นโดยกำหนดขอบเขตเวลาเท่ากัน จากการศึกษาค้นคว้าและทดลองพบว่าได้เครื่องฝานอเนกประสงค์จำนวน 1 ชุด ที่สร้างจากสแตนเลส และเมื่อทำการเปรียบเทียบในการฝานผัก-ผลไม้ระหว่างฝานผัก-ผลไม้โดยการใช้มีด และฝานผัก-ผลไม้โดยการใช้เครื่องฝานอเนกประสงค์ฝานผัก-ผลไม้ จะเร็วกว่าฝานผัก-ผลไม้โดยการใช้มีด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องฝานอเนกประสงค์สามารถฝานผัก-ผลไม้ได้อย่างรวดเร็ว และมีความปลอดภัย
เครื่องฝานอเนกประสงค์ฝานผัก-ผลไม้ได้อย่างรวดเร็ว

Contact Information

Name : นาย วุฒธิชัย เผือกภูมิ
Email : wutthichai0109@gmail.com
Phone : 0878925076
FB : https://www.facebook.com/วุฒธิชัย.เผือกภูมิ
LINE ID : 0878925076