อุปกรณ์ช่วยล้างเเละม้วนเก็บสายลมรถบรรทุก

วิทยาลัยการอาชีพตรัง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

จากประสบการที่ที่ฝึกงานซ่อมรถบรรทุกเกือบ 2 ปี ในระบบทวิภาคี จึงสังเกตเห็นว่าการล้างและเก็บสายลมหน้ามีความจำเป็นมากเนื่องจากสายที่ใช้จะมีระยะเวลาในการใช้งานในแต่ละวัน เมื่อใช้งานไปก็จะมีคราบน้ำมันเครื่องหรือคราบจาระบีก็จะก่อให้เกิดการความสกปรก และจะทำให้การม้วนเก็บไม่เป็นระเบียบ ดั้งนั้นการเก็บและทำความสะอาดในเรื่องการเก็บสายลมนั้นจึงมีความจำเป็น โดยปกติแล้วช่างในสถานประกอบการจะเปลี่ยนเก็บสายลมโดยใช้สายลมตั้งและขึงให้ยาวออกไปแล้วทำการเก็บไปซึ่งบางครั้งทำให้สายลมที่ตั้งอยู่บนพื้นมีความสกปรก ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะประดิษฐ์อุปกรณ์ช่วยล้างและม้วนเก็บสายลมรถบรรทุกขึ้นมานี้ขึ้นมาเพื่อช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

อุปกรณ์ล้างและม้วนเก็บสายลมรถบรรทุก ที่สร้างขึ้นปรากฏว่าอุปกรณ์ล้างและม้วนเก็บสายลมรถบรรทุก ใช้ระยะเวลาในการล้างและม้วนเก็บสายลมรถบรรทุกกว่าการใช้เครื่องมือแบบเดิมในการล้างและม้วนเก็บสายลมรถบรรทุก ดังนั้นจึงสามรถสรุปได้ว่า อุปกรณ์ล้างและม้วนเก็บสายลมรถบรรทุก ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพมากกว่าการใช้เครื่องมือแบบเดิมในการล้างและม้วนเก็บ
สิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์ช่วยล้างและม้วนเก็บสายลมรถบรรทุกที่สร้างขึ้นมาสามารถลดระยะเวลาและลดความเสียหายที่เกิดขึ้นกับ และสามารถม้วนเก็บสายลมได้อย่างรวดเร็วเนื่องจากอุปกรณ์ที่ใช้ม้วนกับอุปกรณ์ในการล้างติดตั้งอยู่ในชิ้นงานเดียวกัน และสามารถนำไปประยุคย์ใช้ในการประกอบอาชีพเกี่ยวกับงานซ่อมรถบรรทุก และสามารถนำไปเผยแพร่ให้กับสถานประกอบการ เพื่อเป็นต้นแบบในการสร้าง และนำไปพัฒนาในครั้งต่อไปให้ดียิ่งขึ้นได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย พงศธร หนูเล็กสามัญ
2นาย สิฐวิชญ์ แต้มประสิทธิ์สามัญ
3นาย เธียรศักดิ์ ศรีขำสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย บษกล จงรักษ์ปวส.
2นาย ปวรุตม์ วงศ์ศิริพัฒนาปวส.
3นาย ณัฐภัทร ทองเหมือนปวส.

Contact Information

Name : นาย พงศธร หนูเล็ก
Email : pongsatorn.mt05@gmail.com
Phone : 0896599509
FB : -
LINE ID :