ทุ่น GPS บอกตำแหน่ง

วิทยาลัยการอาชีพตรัง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

จากประสบการที่เป็นคนมีที่อยู่อาศัยติดชายทะเล จึงสังเกตเห็นว่าการทำประมงเป็นอาชีพหลัก และได้สังเกตุเห็นทุ่นอวนของชาวประมงที่มีลักษณะธงสีเก่าๆที่ลำบากตอการมองเห็นมีความจำเป็นมากเนื่องจากธงสีที่ใช้จะมีระยะเวลาในการค้นหาในแต่ละวัน เมื่อใช้งานไปก็จะมีกระแสน้ำทะเลขึ้นลงก็จะก่อให้เกิดการคลาดเคลื่อนของอวน ดั้งนั้นการเก็บอวนต้องอาศัยความสะดวกและรวดเร็วจึงมีความจำเป็น ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะประดิษฐ์อุปกรณ์ทุ่น GPS บอกตำแหน่ง ขึ้นมานี้ขึ้นมาเพื่อช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สามารถคันหาและบอกตำแหน่งของตำแหน่งอวนปลาที่ผูกติดไว้กับทุ่นGPSบอกตำแหน่ง ได้จากระยะไกล จากแอพพลิเคชั้นในสมาร์ทโฟน
สิ่งประดิษฐ์ทุ่น GPS บอกตำแหน่ง ที่สร้างขึ้นมาสามารถลดระยะเวลาและลดความเสียหายที่เกิดขึ้น และสามารถหาอวนปลาได้อย่างรวดเร็วเนื่องจากอุปกรณ์ที่ใช้ค้นหาอวนปลา และสามารถนำไปประยุคย์ใช้ในการประกอบอาชีพเกี่ยวกับการประมง และสามารถนำไปเผยแพร่ให้กับสถานประกอบการ เพื่อเป็นต้นแบบในการสร้าง และนำไปพัฒนาในครั้งต่อไปให้ดียิ่งขึ้นได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย พงศธร หนูเล็กสามัญ
2นาย สิฐวิชญ์ แต้มประสิทธิ์สามัญ
3นาย เธียรศักดิ์ ศรีขำสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธีรพงศ์ ยิ่งขจรปวส.
2นาย พีระพงศ์ แกล้วทนงค์ปวส.
3นาย สุทธิศักดิ์ สารสิทธิ์ปวส.
4นาย รติพงษ์ ชายภักดิ์ปวส.
5นาย พลวัฒน์ พุตจอกปวส.

Contact Information

Name : นาย พงศธร หนูเล็ก
Email : pongsatorn.mt05@gmail.com
Phone : 0896599509
FB : -
LINE ID :