อุปกรณ์ช่วยกรองน้ำฝน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย พงศธร หนูเล็กสามัญ
2นาย สิฐวิชญ์ แต้มประสิทธิ์สามัญ
3นาย ประมวล บุญช่วยสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย มานพ ขันจ่างปวส.
2นาย ปรเมศวร์ รองเดชปวส.

วิทยาลัยการอาชีพตรัง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

อุปกรณ์ช่วยกรองน้ำฝนผู้วิจัยได้กำหนดกรอบการประเมิน 3 ประการคือ การประเมินด้านการออกแบบสร้างประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญและการหาประสิทธิภาพได้จากผลการทดลอง ซึ่งสรุปผลการวิจัยในครั้งนี้ ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบสร้างอุปกรณ์ช่วยกรองน้ำฝน โดยผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกับชิ้นงานที่สร้างขึ้นในเกณฑ์ดีมาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

การทดลองอุปกรณ์ช่วยกรองน้ำฝนที่สร้างขึ้นโดยการทดสอบกรองน้ำฝนที่มีสิ่่งสกปรกปนเปื้อนจำนวน 10 ครั้ง ผลปรากฏว่าอุปกรณ์ที่สร้างขึ้นสามารถกรองน้ำได้ดี
ช่วยให้เกษตรกรมีอุปกรณ์ที่สามารถช่วยกรองน้ำเพื่อนำมาใช้ในการเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์และทำน้ำหมักชีวภาพ

Contact Information

Name : นาย พงศธร หนูเล็ก
Email : pongsatorn.mt05@gmail.com
Phone : 0896599509
FB : -
LINE ID :