อุปกรณ์ช่วยอนุบาลต้นผลไม้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย พงศธร หนูเล็กสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย โชติทิพย์ บุญชัยปวส.
2นาย ผดุงเกียรติ โดะโอยปวส.
3นาย ณัฐพล เกิดวะษาปวส.

วิทยาลัยการอาชีพตรัง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

การดำเนินการวิจัยเรื่องอุปกรณ์อนุบาลต้นผลไม้ขนาดเล็กผู้วิจัยได้กำหนดกรอบการประเมินไว้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ช่วยให้เกษตรกรมีเครื่องมืออุปกรณ์
ทำให้สิ่งต้นผลไม้ได้โตเต็มที่ไม่ตายง่ายโดยจะมีอุปกรณ์ใช่วยเลี้ยงน้ำไว้

Contact Information

Name : นาย พงศธร หนูเล็ก
Email : pongsatorn.mt05@gmail.com
Phone : 0896599509
FB : -
LINE ID :