อุปกรณ์กรยำ่หมุดผ้าเบรกรถบรรทุก

วิทยาลัยการอาชีพตรัง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

จากประสบการณ์จริงที่ครอบครัวและชาวบ้านใกล้เคียงได้ประกอบอาชีพซ่อมรถบรรทุกซึ่งอาชีพนี้ส่วนมากจะเป็นผู้ที่เรียนจบช่างยนต์ ซึ่งในการซ่อมรถบรรทุกในปัจจุบันเครื่องมือที่ใช้ในการซ่อมผ้าเบรกรถบรรทุกคือการใช้ค้อนทุบด้วยเครื่องมือแบบเดิมนั้นผู้วิจัยได้สังเกตพบว่าเมื่อใช้เครื่องมือแบบเดิมซ่อมรถนั้นจึงทำให้หมุดผ้าเบรกบิดเบี้ยวหรือหักและต้องเสียเวลาในการเปลี่ยนหมุดผ้าเบรกได้ ดังนั้นนักวิจัยจึงเกิดแนวความคิดที่จะประดิษฐ์คิดค้นอุปกรณ์ย้ำหมุดผ้าเบรกรถบรรทุกนี้ขึ้นมาเพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มช่างที่ประกอบอาชีพซ่อมรถบรรทุกให้ดียิ่งขึ้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

อุปกรณ์ย้ำหมุดผ้าเบรกรถบรรทุกที่สร้างขึ้นปรากฏว่าอุปกรณ์ย้ำหมุดผ้าเบรกรถบรรทุกซ่อมแล้วสามารถซ่อมได้โดยหมุดผ้าเบรกไม่บิดเบี้ยวโดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นจึงสามรถสรุปได้ว่า อุปกรณ์ย้ำหมุดผ้าเบรกรถบรรทุกที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพในการซ่อมรถบรรทุกมาก
ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มช่างผู้ที่ซ่อมรถบรรทุกให้มีเครื่องมืออุปกรณ์ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อใช้ในการซ่อมรถบรรทุก และซึ่งช่วยให้การป้องกันหมุดผ้าเบรกบิดเบี้ยวและสามารถช่วยลดระยะเวลาในการซ่อมรถบรรทุกให้น้อยลงด้วย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย พงศธร หนูเล็กสามัญ
2นาย สิฐวิชญ์ แต้มประสิทธิ์สามัญ
3นาย เธียรศักดิ์ ศรีขำสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธนบดี นาวาแก้วปวส.
2นาย อนิวัตติ์ จันทร์ททองปวส.
3นาย สุทธิภัทร คลังทรัพย์ปวส.

Contact Information

Name : นาย พงศธร หนูเล็ก
Email : pongsatorn.mt05@gmail.com
Phone : 0896599509
FB : -
LINE ID :