เครื่องช่วยดูดเศษอาหารที่เหลือรางไก่ไข่

วิทยาลัยการอาชีพตรัง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

จากประสบการณ์ที่ได้ไปศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงไก่ไข่ที่ฟาร์มแห่งหนึ่งจึงได้ไปเห็นวิธีการเลี้ยงไก่ไข่และจึงได้เห็นการการให้อาหารไก่ไข่ทางฟาร์มเขาจะให้อาหารทุกวันเป็น2เวลาเช้าเย็นโดยจะเทลงบนรางที่ให้อาหารไก่ตามปริมาณที่กำหนดและมันก็จะเหลือเศษอาหารที่ไก่ไม่รับประทานดังนั้นนักวิจัยจึงเกิดแนวความคิดที่จะประดิษฐ์คิดค้นเครื่องช่วยดูดอาหารที่เหลือในรางไก่ไข่นี้ขึ้นมาเพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเกษตรกรผู้ที่ประกอบอาชีพเลี้ยงไก่ไข่จำหน่ายไข่ให้ดียิ่งขึ้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องช่วยดูดเศษอาหารในรางไก่ไข่ที่สร้างขึ้นปรากฏว่าเครื่องช่วยดูดเศษอาหารในรางไก่ไข่สามารถทำความสะอาดแล้วไม่เหลือเศษอาหารโดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นจึงสามรถสรุปได้ว่าเครื่องช่วยดูดเศษอาหารในรางไก่ไข่ ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพในทำความสะอาดมาก
ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ให้มีเครื่องมืออุปกรณ์ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อใช้ในการทำความสะอาด ซึ่งช่วยให้ไก่ไข่ฟักไข่ได้ไข่ที่มีคุณภาพดี

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย พงศธร หนูเล็กสามัญ
2นาย สิฐวิชญ์ แต้มประสิทธิ์สามัญ
3นาย เธียรศักดิ์ ศรีขำสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พรศักดิ์ วังทองปวส.
2นาย ชัยรัตน์ ไกรเทพปวส.
3นาย อดิรุจ สงนวนปวส.
4นาย ภานุพงศ์ เพ็ชรสุดปวส.
5นาย ธรรมโชติ เอียดยาวปวส.
6นาย อิทธิเดช ทองหลิ้มปวส.
7นาย โยธิน มีเพียรปวส.

Contact Information

Name : นาย พงศธร หนูเล็ก
Email : pongsatorn.mt05@gmail.com
Phone : 0896599509
FB : -
LINE ID :