แอนิเมชันแนะนำแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ศิรภัสสร ขวัญเมืองพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว อรอุมา เพียรดีพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย กฤษฎี เหล่าสกุลพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาง สุดารัตน์ เพ็ชรสงครามพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นางสาว พิมพ์ชนก หมาดหลูสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธีรกานต์ วีระสุขปวช.
2นางสาว มนรดา เอียดจุ้ยปวช.
3นางสาว อนัญญา บุญชูปวช.

วิทยาลัยการอาชีพตรัง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

เนื่องจากปัจจุบันการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารจำเป็นและมีความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เป็นที่น่าสนใจและเข้าถึงกลุ่มคนได้ง่ายและทั่วถึง ผู้จัดทำจึงได้ทำ แอนิเมชั่นแนะนำแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เพื่อใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์แผนก และใช้เป็นสื่อในการแนะแนวการศึกษาต่อให้กับน้องๆที่สนใจ โดยจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับแผนก สาขาที่เปิด โดยใช้วิชาที่เรียนมาในการจัดทำชิ้นงาน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

คุณลักษณะของชิ้นงาน
เป็นสื่อแอนนิเมชั่นแนะนำแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยเป็นไฟล์วีดีโอ ที่สามารถนำมาเผยแพร่ได้ง่าย
1.ใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์แผนก
2.ใช้เป็นสื่อในการแนะแนว

Contact Information

Name : นางสาว ศิรภัสสร ขวัญเมือง
Email : muukoy@hotmail.com
Phone : 0862693954
FB : -
LINE ID :