อุปกรณ์ค้นหาใต้น้ำแบบจอสไลด์

วิทยาลัยการอาชีพกันตัง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

การศึกษา เรื่องอุปกรณ์ค้นหาใต้น้ำแบบจอสไลด์ ผู้ศึกษาได้ค้นพบปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติกู้ภัยในการค้นหาใต้น้ำซึ่งมีซากปรักหักพังหรือสารเคมีที่ทำให้เกิดความเสี่ยงแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ได้ดั้งนั้นผู้ศึกษาจึงได้ประดิษฐ์อุปกรณ์ค้นหาใต้น้ำเพื่อลดความเสี่ยงให้กับผู้ปฏิบัติงานและสามารถปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หลังจากการทดลองใช้งานอุปกรณ์ค้นหาใต้น้ำแบบจอสไลด์ ปรากฏว่าอุปกรณ์สามารถค้นหาใต้น้ำที่ความลึกไม่เกิน 5 เมตรได้ อุปกรณ์ความคงทนแข็งแรง มีความสะดวกในการขนย้าย ขั้นตอนการใช้งานไม่สลับซับซ้อน ภาพจากกล้องมีความคมชัดสูงการใช้งานในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.สามารถค้นหาสิ่งของต่างๆที่อยู่ใต้น้ำได้
2.ใช้งานได้สะดวก
1. อุปกรณ์ค้นหาใต้น้ำแบบจอสไลด์ช่วยลดอัตราเสี่ยงอันตรายต่อผู้ปฏิบัติหน้าที่
2. อุปกรณ์ค้นหาใต้น้ำแบบจอสไลด์ช่วยให้การปฏิบัติงานในการค้นหาได้สะดวกยิ่งขึ้น
3. อุปกรณ์ค้นหาใต้น้ำแบบจอสไลด์ช่วยประหยัดเวลาในการทำงานมากขึ้น

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ณัฐณิษา ทองเรืองพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว ศิริรัตน์ ไทยเจริญอุตสาหกรรม
3นาย สัญชัย เรื่องอินทร์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ณัฐณิษา ทองเรืองปวช.
2นาย ตนัย ไมหมาดปวส.
3นาย ณัฐพล คงเมฆาปวส.
4นาย ทรงพล ศรีชุมปวส.

Contact Information

Name : นางสาว ณัฐณิษา ทองเรือง
Email : natty210643@gmail.com
Phone : 0913150683
FB : https://www.facebook.com/นัท"ตี้
LINE ID : natty8443