ระบบเช็คสต๊อกหนังสือแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ศิรภัสสร ขวัญเมืองพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว อรอุมา เพียรดีพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาง สุดารัตน์ เพ็ชรสงครามพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาย กฤษฎี เหล่าสกุลพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นางสาว พิมพ์ชนก หมาดหลูสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว เปรมขวัญ ดวงแป้นปวช.
2นางสาว กาญจนา เพ็ชรขันปวช.

วิทยาลัยการอาชีพตรัง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

ปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในงานด้านต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการ และการทำงานให้มีความรวดเร็วขึ้น อีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน จากการสังเกตุการจัดเก็บหนังสือยืมเรียนแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ พบว่า หนังสืือยืมเรียนมีจำนวนมาก และไม่มีการจัดเก็บเป็นข้อมูล ซึ่งทำให้ไม่ทราบว่ามีหนังสืออะไรบ้างและมีจำนวนกี่เล่ม ผู้จัดทำ จึงได้ทำระบบเช็คสต๊อกหนังสือแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจขึ้นมา เพื่อใช้ในการจัดทำฐานข้อมูลหนังสือ และสะดวกต่อการทราบจำนวนและชื่อของหนังสือ อีกทั้ง ยังเป็นการนำเอาความรูัที่ได้เรียนมาในการจัดทำโครงการชิ้นนี้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

คุณสมบัติ
เป็นระบบเช็คสต๊อกหนังสือยืมเรียนของแผนกคอมพิวเตอร์ โดยมีข้อมูลชื่อ หนังสือ และ จำนวนหนังสือ อีกทั้ง ยังมีการสรุปจำนวนหนังสือ
1.เป็นระบบเช็คสต๊อกหนังสือ
2.ใช้ในการจัดทำฐานข้อมูลระบบหนังสือยืมเรียน

Contact Information

Name : นางสาว ศิรภัสสร ขวัญเมือง
Email : muukoy@hotmail.com
Phone : 0862693954
FB : -
LINE ID :