ระบบเช็คสต๊อกอุปกรณ์ (แผนก it บจม.ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล)

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ศิรภัสสร ขวัญเมืองพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว อรอุมา เพียรดีพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาง สุดารัตน์ เพ็ชรสงครามพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาย กฤษฎี เหล่าสกุลพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นางสาว พิมพ์ชนก หมาดหลูสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว กันต์ฤทัย กุศลพลาเลิศปวช.
2นางสาว กนกพร กลิ่นหอมปวส.

วิทยาลัยการอาชีพตรัง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

ปัจจุบันมีการนำการเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน ทุกๆหน่วยงาน เพื่อช่วยในการจัดการงานด้านต่างๆ อีกทั้งงานในด้านการจัดเก็บข้อมูลเป็นระบบฐานข้อมูล ซึ่งช่วยในการจัดเก็บข้อมูล และสะดวกในการเรียกใช้ข้อมูล ซึ่งจากการที่กลุ่มผู้จัดทำได้ฝึกงานที่ บริษัทผลิตภัณฑ์กว้างไพศาล พบว่า การจัดเก็บอุปกรณ์ในแผนก IT มีการจัดเก็บข้อมูลโดยใช้เป็นเอกสาร ซึ่งบางครั้งเกิดข้อผิดพลาด และ ไม่สะดวกในการทำงานและมีความล่าช้า ผู้จัดทำ จึงได้ทำระบบเช็คอุปกรณ์ในแผนก IT เพื่อช่วยในการจัดเก็บข้อมูล และสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นระบบที่มีการจัดเก็บข้อมูล อุปกรณ์ของแผนก IT
1.เพื่อช่วยในการจัดเก็บข้อมูลอุปกรณ์ แผนก IT
2.เพื่อช่วยลดปัญหาในการเกิดข้อผิดพลาดในการเช็คจำนวน อุปกรณ์
3.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

Contact Information

Name : นางสาว ศิรภัสสร ขวัญเมือง
Email : muukoy@hotmail.com
Phone : 0862693954
FB : -
LINE ID :