สื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ศิรภัสสร ขวัญเมืองพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว อรอุมา เพียรดีพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย กฤษฎี เหล่าสกุลพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาย ยุทธนา งามแสงสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว อรอนงค์ คงมณีปวช.
2นางสาว เบญจวรรณ สุขยิ่งปวส.
3นางสาว อรัญญา ขาวคงปวส.

วิทยาลัยการอาชีพตรัง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

ในปัจจุบัน การใช้เทคโนโลยีมีมากในทุกด้านทุกองค์กร โดยเฉพาะหน่วยงานการศึกษา ที่ส่วนมากมีการใช้เทคโนโลยีมีใช้ไม่ว่าจะเป็นด้านการอำนวยความสะดวก รวดเร็วในการศึกษา โดยเฉพาะ การนำมาใช้ในการสร้างสื่อสารเทศหรือสื่อการเรียนการสอนที่ใช้กันอยู่อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ซึ่งสื่อเหล่านี้ ทำให้นักเรียน นักศึกษา สามารถเข้าใจและน่าสนใจมากขึ้น ผู้จัดทำ จึงได้ทำ สื่อการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ โดยได้จัดทำเป็นเว็๋บเพจรายวิชาภาษาอังกฤษ โดยมีการสร้างสื่อเป็ฯแอนิเมชั่นการหัวข้อต่างๆ เพื่อช่วยให้นักเรียน นักศึกษา มีความสนในใจการเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษมากขึ้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นเว็บเพจที่มีการสร้างเป็นสื่อการเรียนการสอน โดยทำเป็นแอนิเมชั่นในการช่วยให้เข้าใจและมีความน่าสนใจมากขึ้น
1.เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ
2.เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
3.เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีความสนใจในรายวิชาภาษาอังกฤษ

Contact Information

Name : นางสาว ศิรภัสสร ขวัญเมือง
Email : muukoy@hotmail.com
Phone : 0862693954
FB : -
LINE ID :