แมวเอ๋ยแมวเหมียว(Pretty Kitty)

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว อรนุช ปรงแก้วสามัญ
2นาง พิมพ์พิมล งามแขพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว ทิพรัตน์ พรหมมีสามัญ
4นาย ศิริพล บุญญาสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว จิดาภา คงชูปวส.
2นางสาว กาญจนา แก้วกำเนิดปวส.
3นางสาว ฉัตรอนงค์ คงที่ปวส.
4นางสาว สุภัชชา กลิ่นรักษาปวส.

วิทยาลัยการอาชีพตรัง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

ในการวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่ออกแบบแมวเอ๋ยแมวเหมียว(Pretty Kitty)ให้สวยงาม โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์และศึกษาความคิดเห็นของผู้ที่ได้ชมผลการวิจัยพบว่าการออกแบบผลิตภัณฑ์แมวเอ๋ยแมวเหมียวไม่มีขายตามท้องตลาด แปลกใหม่ สามารถตกแต่งได้หลากหลายรูปแบบด้วยงานอื่นๆเช่นงานเพ้นท์,งานเดคูพาจหรือตกแต่งด้วยลูกไม้ ริบบิ้น ลูกปัดฯลฯ การศึกษาความคิดเห็นของผู้ได้ชมแมวเอ๋ยแมวเหมียวโดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยผู้ใช้มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดในด้านมีรูปแบบเป็นเอกลักษณ์แปลกใหม่และด้านราคาเหมาะสมเมื่อเทียบกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ด้านความสะดวกในการใช้และการเก็บรักษาตามลำดับ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.ผลิตภัณฑ์แมวเอ๋ยแมวเหมียวคู่2ตัว ลักษณะเป็นเอกลักษณ์
2.มีสีสันสดใส หลากหลาย
3.เป็นผลิตภัณฑ์ที่สวยงาม แข็งแรง ทนทาน
1.ใช้สำหรับตกแต่งสวนหรือสถานที่ต่าง
2.เป็นของที่ระลึกหรือของฝาก
3.ทำเป็นอาชีพเสริมทำเป็นรายได้

Contact Information

Name : นางสาว อรนุช ปรงแก้ว
Email : oranuch.1960@gmail.com
Phone : 0956735235
FB : https://www.facebook.com/-
LINE ID : 0956735235