สื่อรณรงค์การสวมหมวกกันน๊อค

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ศิรภัสสร ขวัญเมืองพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว อรอุมา เพียรดีพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย ศิริพล บุญญาสามัญ
4นางสาว พิมพ์ชนก หมาดหลูสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ภักดิพร สุวรรณวรปวส.
2นางสาว ปภานันท์ สุวรรณพัฒน์ปวส.

วิทยาลัยการอาชีพตรัง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

ปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการดำเนินงานด้านต่างๆ และยังใช้ในการสร้างสื่อประชาสัมธ์ เพื่อเผยแพร่ความรู้สู่กลุ่มคนได้อย่างทั่วถึง ซึ่งสื่อเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้คนภายนอกเข้าใจ และรู้ถึงสิ่งที่หน่วยงาน หรืองค์การต้องการจะเผยแพร่ กลุ่มผู้จัดทำ จึงจัดทำสื่อรณรงค์การสวมหมวกกันน๊อค ขึ้นมา เพื่อให้เป็นสื่อในการเผยแพร่ ความรู้ ข้อดี ข้อเสียในการสวมใส่หมวกกันน๊อค อีกทั้งยังเป็นสื่อที่ช่วยประชาสัมพันธ์ โครงการสวมหมวกกันน๊อคของวิทยาลัยการอาชีพตรังอีกด้วย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นสื่อในการเสริมสร้างความรู้ในการสวมใส่หมวกกันน๊อค
1. เพื่อใช้ในการรณรงค์ในการสวมใส่หมวกกันน๊อค
2.เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์โครงการ
3.เพื่อสร้างความตระหนักในการสวมใส่หมวกกันน๊อค

Contact Information

Name : นางสาว ศิรภัสสร ขวัญเมือง
Email : muukoy@hotmail.com
Phone : 0862693954
FB : -
LINE ID :