โครงการพรมเช็ดเท้า

วิทยาลัยการอาชีพตรัง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

พรมเช็ดเท้าจากเศษผ้าเป็นการนำสิ่งของที่เหลือใช้ หรือไม่ใช้แล้วมาทำให้เกิดประโยชน์หรือเพิ่มมูลค่าเมื่อทำเสร็จแล้วสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริง และเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อพรมเช็ดเท้าด้วย เนื่องจากในปัจจุบันมสีเสื้อผ้าหรือเศษผ้าที่ไม่ใช้แล้วเป็นจำนวนมากถูกทิ้งไว้โดยไม่เกิดประโยชน์

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.มีลักษณะกลม
2.มีสีสันที่สดใสสวยงาม
3.เป็นลักษณะเปียสวยงาม และทำให้สิ่งสกปกหลุดได้ดี
1.ลดการใช้เสื้อผ้าสิ้นเปลือง
2.ลดฝุ่น
3.เพิ่มรายได้
4.ทำให้ความชื้นลดลงมากกว่าตามปกติ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง ธนัชญา อ่อนเหลือพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว นวรัตน์ ว่องกิจปวช.
2นางสาว วนิดา หะจิปวช.
3นางสาว อาทิตยา มะเส็นปวช.

Contact Information

Name : นาง ธนัชญา อ่อนเหลือ
Email : Saotanatchaya@hotmail.com
Phone : 0966916536
FB : https://www.facebook.com/Tanatchaya.Onluer
LINE ID : 0966916536