ขวดหยดรดน้ำต้นไม้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง ธนัชญา อ่อนเหลือพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว มณฑา ฤทธิ์ฉิ้มปวช.
2นางสาว ธาริณี ทิพย์ศรีปวช.
3นางสาว ฐานมาศ ตั้งคำปวช.

วิทยาลัยการอาชีพตรัง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

1) เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ 2) เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนนำความรู้ที่ได้ จากการเรียนรู้มาบูรณการรู้จักคิดค้นสิ่งประดิษฐ์พัฒนาโครงการ 3) เพื่อเพิ่มมูลค่าของขวดพลาสติก โดยมีสมมุติฐานในการวิจัย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

นำผลผลิตที่ได้ขายออกสู่ตลาด
1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์
2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา รู้จักเอาเศษวัสดุเหลือใช้ มาใช้ประโยชน์ให้เกิดประสิทธิภาพ

Contact Information

Name : นาง ธนัชญา อ่อนเหลือ
Email : Saotanatchaya@hotmail.com
Phone : 0966916536
FB : https://www.facebook.com/Tanatchaya.Onluer
LINE ID : 0966916536