กระถางแบบพอเพียง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง ธนัชญา อ่อนเหลือพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว รัฐถยา หะจิปวช.
2นางสาว กมลชนก อักษรปวช.
3นางสาว สโรชา พันทาปวช.

วิทยาลัยการอาชีพตรัง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

โครงงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่ง โดยมีจุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา การนำเสนอ การสามัคคี การใช้ท่อน้ำที่เหลือใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด เพื่อหาความรู้ การพัฒนางานฝีมือ เพื่อให้สามารถประดิษฐ์ชิ้นงานและ เป็นการสร้างหารายได้ในระหว่างเรียน และการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์เพื่อแสดงให้เห็นความสำคัญของการทำโครงงานชิ้นนี้ ผู้จัดทำได้แบ่งแยกให้ไปทำหน้าที่ในชิ้นงานกระถางแบบพอเพียงซึ่งท่อน้ำหรือท่อ PVC พวกเราจึงมาทำกระถางแบบพอเพียงคณะผู้จัดทำได้ดำเนินการศึกษาโดยสืบหาข้อมูลทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ค้นคว้าจากศึกษาวิธีการทำ จากบทความต่าง ๆ ทางสื่อสิ่งพิมพ์ ผู้จัดทำมีความสนใจใน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
2.เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา รู้จักเอาเศษวัสดหุเหลือใช้ มาใช้ประโยชน์ให้เกิดประสิทธิ
3.เป็นผลิตภัณฑ์สำเหร็จรูปสามารถสร้างรายได้เสริมได้
4.สามารถใช้งานได้จริง
1.เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยน์
2.เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา รู้จักเอาเศษวัสดหุเหลือใช้ มาใช้ประโยชน์ให้เกิดประสิทธิ
3.เป็นผลิตภัณฑ์สำเหร็จรูปสามารถสร้างรายได้เสริมได้
4.สามารถใช้งานได้จริง

Contact Information

Name : นาง ธนัชญา อ่อนเหลือ
Email : Saotanatchaya@hotmail.com
Phone : 0966916536
FB : https://www.facebook.com/Tanatchaya.Onluer
LINE ID : 0966916536