อุปกรณ์ถอดลูกสูบเบรคล้อหน้ารถยนต์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ชเนศ ไชยรักษ์อุตสาหกรรม
2นาย ดำรงค์ ขำเอียดอุตสาหกรรม
3นาย ทวี แก้วแกมทองอุตสาหกรรม
4นาย สมเกียรติ วาดอักษรอุตสาหกรรม
5นาย ธวัช อินทรัสพงศ์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ณัฐพงค์ ฝาเบ็ญแหมปวช.
2นาย ณัฐวุฒิ ชูเย็นปวช.
3นาย กมล คงตุดปวส.

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว ผู้ที่ใช้อุปกรณ์ถอดลูกสูบเบรคล้อหน้ารถยนต์ จำนวน 100 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ประเมินครั้งนี้ ได้แก่ ครู นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป จำนวน 20 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตัวอย่างของเครจซี่ และมอร์แกนซึ่งมีค่าความค

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สามารถถอดลูกสูบเบรคล้อหน้ารถยนต์ได้
เพื่อออกและประดิษฐ์อุปกรณ์ถอดลูกสูบเบรกล้อรถยนต์

Contact Information

Name : นาง คณิตา ซิ้วเตี้ย
Email : kanita3012@gmail.com
Phone : 063-9451008
FB : https://www.facebook.com/kanita.Tong
LINE ID :