ถุงมือจราจรเซฟตี้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย มูฮัมหมัดกามีล หะยีสุหลงอุตสาหกรรม
2นาย นูรฮาบาลี หะยีอุตสาหกรรม
3นาย อดุลวาฮับ เจะเฮาะอุตสาหกรรม
4นางสาว ญาณาธิป พันธุ์แก้วอุตสาหกรรม
5นาย ชารีฟ ตาเละลูกจ้างทั่วไป

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สุไลมาน กาเซะปวช.
2นาย ยัมรี สาเมาะบาซาปวส.
3นางสาว ยาตี ดือราแมปวส.
4นางสาว ซีตีมารีแย ดูสงปวส.

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

เนื่องจากการให้สัญญาณไฟจราจรตามทางแยกเกิดการขัดข้อง หรือมีสถานการณ์รถติดที่พบเห็นบ่อยครั้งก็จะมีพนักงานเจ้าหน้าที่มายืนให้สัญญาณจราจรกลางทางแยกเพื่อแก้ไขสถานการณ์รถติด อำนวยความสะดวกในการเดินรถ ซึ่งการให้สัญญาณจราจรต่อผู้ขับขี่ต้องให้สัญญาณด้วยมือหรือสื่อสารด้วยภาษามือที่ผู้ขับขี่ต้องมีความเข้าใจอย่างเคร่งครัด จากเหตุผลดังกล่าวคณะผู้ประดิษฐ์จึงได้คิดค้นถุงมือจราจรเซฟตี้เพื่อบรรเทาอุบัติเหตุและช่วยป้องกันอันตรายในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่จราจร ซึ่งสิ่งประดิษฐ์มีการออกแบบให้เป็นลักษณะถุงมือ ภายในมีไฟกระพริบที่สามารถส่งสัญญาณไฟให้ผู้ขับขี่รู้ว่าต้องลดความเร็วลงและทำการหยุดรถ อีกยังช่วยให้การจราจรปลอดภัยยิ่งขึ้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ถุงมือจราจรจะติดสัญญาณไฟกระพริบ เพื่อให้ผู้ใช้รถสามารถมองเห็นเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน
เพื่อให้ผู้ใช้รถมองเห็นเจ้าหน้าที่ได้ชัดและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

Contact Information

Name : นาย มูฮัมหมัดกามีล หะยีสุหลง
Email : kamealk508i@hotmail.com
Phone : 0878998978
FB : https://www.facebook.com/เค.เอ็ม.เทคโนโลยี
LINE ID : hs9iii