อุปกรณ์ช่วยพันขดลวดมอเตอร์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สันติชัย บรรจงแต้มอุตสาหกรรม
2นาย วิชัย มาศโอสถอุตสาหกรรม
3นาย ฑิฆัมพร สวนกุลอุตสาหกรรม
4นาง กมลมาศ หมาดหมานพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาง อัจฉริยา พิชัยรัตน์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย กิตติวุฒิ ยาวะโนภาสปวช.
2นาย สหฤทธิ์ เงิมสันเทียะปวช.
3นาย ทรัพย์อนันต์ หาเหมปวช.
4นาย คณิศร โต๊ะหมิดปวช.
5นาย ธนากร สินโตปวช.
6นาย เกรียงศักดิ์ สีญะพันณ์ปวช.
7นาย กันตพงศ์ ห่อสุวรรณปวช.
8นาย ฟายัร หาเหมปวช.
9นาย ปาริวัฒน์ อาดบำรุงปวช.
10นาย มัทธิว ทวีสุขปวช.

วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

สิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้ได้จัดทำขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์กับทางร้านหรือบุคคลที่รับพันขดลวดมอเตอร์ไฟฟ้า เนื่องจากทางกลุ่มได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้น กับร้านค้าหรือบุคคลที่รับพันขดลวดมอเตอร์ไฟฟ้าที่จะต้องเสียเวลาในการออกแบบไม้สำหรับการพันขดลวดมอเตอร์ในแต่ละชุดของมอเตอร์ โดยในการพันขดลวดจะต้องทำแบบสำหรับพันด้วยกัน 3 แบบเพื่อใช้พันขดลวดในแต่ละชุดแต่สำหรับอุปกรณ์การพันขดลวดชุดนี้สามารถปรับขนาดของขดลวดได้ภายในตัวโดยการปรับเลื่อนตำแหน่งขนาดของขดลวดในแต่ละชุดเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการพันขดลวด ทางผู้ประดิษฐ์เลยเล็งเห็นความสำคัญในส่วนนี้จึงได้จัดทำชิ้นงานอุปกรณ์ช่วยพันขดลวดมอเตอร์ไฟฟ้าขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการดังกล่าว

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับช่วยในการพันขดลวดมอเตอร์ไฟฟ้า
1.ใช้เป็นอุปกรณ์ช่วยสำหรับการพันขดลวดในมอเตอร์ไฟฟ้า
2.ประหยัดเวลาในพันขดลวด
3.ใช้งานได้สะดวกและรวดเร็วในการพัน

Contact Information

Name : นาย สันติชัย บรรจงแต้ม
Email : amy_kob@hotmail.com
Phone : 0856720339
FB : -
LINE ID :