กระถางจากผ้าขนหนู

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สันติชัย บรรจงแต้มอุตสาหกรรม
2นาย วิชัย มาศโอสถอุตสาหกรรม
3นางสาว สุมาลี หมินหมันคหกรรม
4นางสาว วนัญชนา เชิงดีสามัญ
5นาง ปวีณา ลีลาประศาสน์อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธนากร สินโตปวช.
2นาย ปาริวัฒน์ อาดบำรุงปวช.
3นาย ฟายัร หาเหมปวช.
4นาย ฌานพล สันฝาปวช.
5นาย ดนัยพร หมุดโต๊ะแหละปวช.
6นาย กิตติวุฒิ ยาวะโนภาสปวช.
7นาย เกรียงศักดิ์ สีญะพันณ์ปวช.
8นาย ทรัพย์อนันต์ หาเหมปวช.
9นาย กันตพงศ์ ห่อสุวรรณปวช.
10นาย มัธทิว ทวีสุขปวช.

วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

เนื่องด้วยในปัจจุบันทรัพยากรน้ำเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมาก ปัญหาที่พบในปัจจุบันด้านการขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้หรือภัยแล้ง ดังนั้นเราควรจะมีวิธีการอย่างไรที่สามารถช่วยปัญหาในเรื่องการขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้ ดังนั้นผู้จัดทำจึงมีแนวคิดในการประหยัดพลังงานน้ำในการรดน้ำต้นไม้โดยไม่ต้องรดน้ำต้นไม้บ่อยๆเพื่อเป็นการประหยัดน้ำจึงได้นำหลักการแนวคิดในเรื่องการดูดซับน้ำโดยใช้ผ้าขนหนูมาทำเป็นกระถางต้นไม้เพื่อดูดซับน้ำไว้ได้นานขึ้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.เป็นกระถางต้นไม้ที่ช่วยในการประหยัดน้ำ
2.ใช้เพื่อปลูกต้นไม้ชนิดต่างๆได้ ช่วยในการให้ความชุ่มชื่นแก่ต้นไม้โดยไม่ต้องรดน้ำต้นไม้บ่อยๆครั้ง
3.สามารถใช้งานได้จริงและช่วยลดปัญหาโลกร้อน
ใช้เพื่อปลูกต้นไม้ชนิดต่างๆได้ ช่วยในการให้ความชุ่มชื่นแก่ต้นไม้โดยไม่ต้องรดน้ำต้นไม้บ่อยๆครั้ง

Contact Information

Name : นาย สันติชัย บรรจงแต้ม
Email : amy_kob@hotmail.com
Phone : 0856720339
FB : -
LINE ID :