นมข้นหวานจากมะพร้าวกลิ่นใบเตย

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์นมข้นหวานจากมะพร้าวกลิ่นใบเตยให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ซึ่งคณะผู้วิจัยได้ดำเนินการโดยการคัดเลือกสูตรพื้นฐานจำนวน3สูตรนำมาผลิตนมข้นหวานจากมะพร้าวกลิ่นใบเตยและทดสอบการยอมรับของผู้บริโภค แล้วจึงนำสูตรที่ผู้บริโภคยอมรับมากที่สุดมาเป็นสูตรมาตรฐานในการศึกษา ชนิดของมะพร้าวที่มีผลต่อการยอมรับของผู้บริโภค จากนั้นได้ศึกษาอายุการเก็บของนมข้นหวานจากมะพร้าวโดยศึกษาคุณภาพทางประสาทสัมผัส เป็นเวลา 1 อาทิตย์ มีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมากและหลังจากนั้นผู้วิจัยได้นำไปให้ผู้บริโภคประเมินความพึงพอใจ พบว่าผู้บริโภคพึงพอใจนมข้นหวานจากมะพร้าวกลิ่นใบเตยมากที่สุด ตามลำดับ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นบรรจุภัณฑ์สำเร็จรูปพร้อมจำหน่าย โดยจัดเป็นอาหารทานคู่กับขนมปัง ชา หรือกาแฟ ซึ่งแปรรูปจากมะพร้าว เป็นอาหารที่บริโภคได้ทุกเพศทุกวัย สะอาดปลอดภัย โดยไม่ใช้ วัตถุกันเสียและไม่ใช้วัตถุปรุงแต่งสีและกลิ่นสามารถเก็บไว้ได้นาน 1 อาทิตย์
เป็นบรรจุภัณฑ์สำเร็จรูปพร้อมจำหน่าย โดยจัดเป็นอาหารทานคู่กับขนมปัง ชา หรือกาแฟ ซึ่งแปรรูปจากมะพร้าว เป็นอาหารที่บริโภคได้ทุกเพศทุกวัย สะอาดปลอดภัย โดยไม่ใช้ วัตถุกันเสียและไม่ใช้วัตถุปรุงแต่งสีและกลิ่นสามารถเก็บไว้ได้นาน 1 อาทิตย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง ณัฐวรรณ แสงสวีสามัญ
2นาง เสาวลักษณ์ ฤทธิเกษรคหกรรม
3นางสาว สุลัดดา บุญมีพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว สุดารัตน์ ฉิมนิกรพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นางสาว สุเกษร ชุ่มสวัสดิ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ฐิติภรณ์ ภาศภิรมย์ปวช.
2นางสาว ณัฐกานต์ ทองสุขแก้งปวช.
3นางสาว ภาวิณี พินิจสุวรรณาปวช.
4นางสาว จุฑาทิพย์ ภิรมย์จิตรปวช.
5นาย ศักดิ์สร ถิ่นเขาน้อยปวช.
6นางสาว จันทร์ฉาย ช่วยพิมายปวส.
7นางสาว ชลธิชา แสงศิลป์ปวส.
8นางสาว ณัฐมล ภัยสารปวส.
9นางสาว สุภาวดี แสงสาครปวส.
10นางสาว เสาวลักษณ์ พยาบาลปวส.

Contact Information

Name : นาง ณัฐวรรณ แสงสวี
Email : nattawan.sae@gmail.com
Phone : 0896509249
FB : https://www.facebook.com/Joy..nattawan
LINE ID : 0896509249