อุปกรณ์ช่วยขับเคลื่อนรถเข็นคนพิการ

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

เพื่่อศึกษาความพึงพอใจของอุปกรณ์ช่วยขับเคลื่อนรถเข็นคนพิการประชาชน ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี่ ได้แก่ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว ผู้ที่ใช้อุปกรณ์ขับเคลื่อนรถเข็นคนพิการ จำนวน 200 คน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ใช้เพื่อเคลื่อนย้ายคนพิการ ได้สะดวก
ใช้เพื่อเคลื่อนย้ายคนพิการ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ชเนศ ไชยรักษ์อุตสาหกรรม
2นาย สมเกียรติ วาดอักษรอุตสาหกรรม
3นาย ทวี แก้วแก้มทองอุตสาหกรรม
4นาย เสรี ไกรเทพอุตสาหกรรม
5นาย ดำรงค์ ขำเอียดอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วรวุฒิ แนะนวนปวส.
2นาย กาบีรอน เพ็ชรแก้วปวส.

Contact Information

Name : นาง คณิตา ซิ้วเตี้ย
Email : kanita3012@gmail.com
Phone : 063-9451008
FB : https://www.facebook.com/kanita.Tong
LINE ID :