หัตถกรรมจากเส้นใยงวงจาก

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

สิ่งประดิษฐ์เรื่อง หัตถกรรมจากเส้นใยงวงจาก มีจุดมุ่งหมายในการศึกษาค้นคว้าคือ 1) เพื่อศึกษาการฟอกของสีเส้นใยงวงจาก 2) เพื่อศึกษาการติดสีของเส้นใยงวงจาก 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้หัตถกรรมจากเส้นใยงวงจาก ผลการทดลอง พบว่า 1) ศึกษาชนิดของสารฟอกสีเส้นใยงวงจาก พบว่า การทดลองฟอกเส้นใยครั้งที่1 คือ ไฮเตอร์ 200 กรัม + ผงซักฟอก 200 กรัม + โซดาไฟ 500 กรัม ผลการทดลองที่ได้คือจะได้เส้นใยงวงจากสีน้ำตาลแดง เส้นแข็งกระด่าง การทดลองฟอกเส้นใยครั้งที่2 คือ ไฮเตอร์ 400 กรัม + ผงซักฟอก 400 กรัม + โซดาไฟ 1000 กรัม ผลการทดลองที่ได้คือ สีของเส้นใยงวงจากมีสีขาวเหลืองและเส้นใยงวงจากนุ่ม จึงเลือกวิธีการฟอกเส้นใยงวงจากครั้งที่2ในการทำสิ่งประดิษฐ์ในการทำกระเป๋า และแจกัน 2) ศึกษาการฟอกสีของเส้นใยงวงจาก พบว่า จากที่ได้ทำการทดลอง ชนิดของสีในการฟอกสีของเส้นใย มีด้วยกัน 2 สีคือ สีผสมอาหาร สีย้อมผ้า จากการทดลองพบว่าสีย้อมผ้าติดดีกว่าสีผสมอาหารจึงเลือกการฟอกสีเส้นใยด้วยสีย้อมผ้าในการทำสิ่งประดิษฐ์ กระเป๋าและแจกัน 3) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้ที่มีต่อหัตถกรรมจากเส้นใยงวงจาก พบว่า ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้ที่มีต่อหัตถกรรมจากเส้นใยงวง คือ ได้รับการตอบรับจากปราชญ์ชาวบ้านเป็นอย่างดี ซึ่งตอบสนองความต้องการของชาวบ้านเป็นอย่างมาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่พร้อมนำไปใช้ในการใส่ของใช้และตกแต่งภายในบ้าน โดยใช้อุปกรณ์หัตถกรรมจากเส้นใยงวงจาก ที่สามารถใช้ใส่ของใช้และตกแต่งภายในบ้าน เช่น กระเป๋าใส่ของไปทำงานและใส่ของไปทำธุระต่างๆ ส่วนแจกันไว้ใส่ดอกไม้ตกแต่งภายในบ้านและนอกบ้าน และอื่นๆ เพื่อเป็นอุปกรณ์ในการตกแต่งต่างๆ
ผลงานสามารถใช้เป็นเครื่องตกแต่งบ้าน และเครื่องใช้ต่างๆ เพิ่มมูลค่าให้กับเส้นใยงวงจาก สร้างรายได้ให้กับชุมชน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง ภาวินี พรหมบางญวนสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วงศกร นครพินปวช.
2นางสาว จรรยพร มวลน้อยปวช.
3นางสาว อรนลิน เลาวิลาศปวช.
4นางสาว อุษาพร มันวินาปวช.
5นาย พงศ์วุฒิ ชิตโพธิ์ปวช.
6นาย พานเพชร พันธ์เมืองปวช.

Contact Information

Name : นาง ภาวินี พรหมบางญวน
Email : sugarta27@gmail.com
Phone : 081-6938242
FB : https://www.facebook.com/ภาวินี.พรหมบางญวน
LINE ID : 0816938242