เครื่องรีโครสแรงต่ำ

วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของเครื่องรีโครสแรงต่ำ ศึกษาความพึงพอใจ กลุ่มประชากรในการวิจัยครั้งนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นครศรีธรรมราช มีประสบการณ์ด้านการทำงานอย่างน้อย.5.ปี.จากผลการทดลองใช้เครื่องรีโครสแรงต่ำสามารถสั่งจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ภายใน5วินาที เมื่อเกิดฟอลต์ชั่วคราวในระบบจำหน่ายแรงต่ำ สามารถวัดค่ากระแสและแรงดันไฟฟ้าของหม้อแปลงเพื่อนำมาแสดงบนหน้าจอ OLED ทำให้สะดวกในการบันทึกข้อมูล และไม่สิ้นเปลืองทรัพยากร ในการแก้ไขไฟฟ้าแรงต่ำดับที่เกิดจากฟอลต์ชั่วคราว ซึ่งจากการประเมินแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญพบว่าโดยภาพรวมระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.สามารถแก้ไฟฟ้าขัดข้องที่เกิดขึ้นจากฟอลต์ชั่วคราวเพียงคนเดียว โดยไม่ต้องใช้เครื่องมืออื่น
2.สามารถสั่งจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ภายใน5วินาที เมื่อเกิดฟอลต์ชั่วคราวในระบบจำหน่ายแรงต่ำ
ลดเวลาไฟฟ้าดับช่วยให้ผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับความสะดวกในการบริการของการไฟฟ้า อีกทั้งหากใช้เครื่องรีโครสแรงต่ำไม่ต้องเปลือง HRC.Fuse.Link

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย จิรพัฒน์ ลิ่มทองอุตสาหกรรม
2นาง ชวนชม ลิ่มทองอุตสาหกรรม
3นาย อนุชิต รอดตัวอุตสาหกรรม
4นาย พจนาฎ สุวรรณมณีอุตสาหกรรม
5นาย จิรายุส โชติรักษ์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย นฤมิตร เรืองดิษฐ์ปวช.
2นาย กานต์ ปานจันทร์ปวช.
3นาย ธันยธรณ์ ยอดเพ็ชรปวช.
4นาย ณัฐนนท์ โชคชัยศิริปวส.
5นาย ณัฐพงศ์ มีขวดปวส.
6นาย พัสกร พรมพัตรปวส.
7นาย วิทวัส บรรจงช่วยปวส.
8นาย เปรมประชา พรหมเดชปวส.

Contact Information

Name : นาย จิรพัฒน์ ลิ่มทอง
Email : jirapat6262@gmail.com
Phone : 0835244469
FB : https://www.facebook.com/profile.php?id=100001337986571
LINE ID : ่jirapat6262