เครื่องพ่นยารักษาหน้ายาง V2

วิทยาลัยการอาชีพกันตัง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

ยางพาราปลูกกันอย่างแปรหลายซึ่งยางพาราเป็นสินค้าหลักในการส่งออกของประเทศไทย ในการปลูกยางพาราจะต้องมีอายุครบ 7 ปี ถึงจะเปิดกรีดหน้ายาง และเมื่อเปิดกรีดหน้ายางแล้วสิ่งที่ต้องพบเจอคือหน้ายางจะเกิดเชื้อรา ซึ่งเมื่อเกิดเชื้อราแล้วจะทำให้หน้ายางเกิดความเสียหายน้ำยางที่กรีดได้มาก็ไม่มีคุณภาพปริมาตรน้ำยางก็ลดลง และก็ยังส่งผลกระทบต่อต้นยางพาราอีกด้วย จากปัญหาดังกล่าว สมาชิกในกลุ่มจึงได้คิดสร้างเครื่องพ่นยารักษาหน้ายางนี้ขึ้น เพื่อช่วยให้หน้ายางที่เปิดกรีดแล้วไม่เกิดเชื้อรา เครื่องพ่นยารักษาหน้าจะช่วยให้ทำงานเร็วขึ้น และมีคุณภาพมากกว่าการใช้แปรงทายารักษาหน้ายางแบบดั่งเดิม

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ในการดูแลรักษาหน้ายางและประช่วยประหยัดเวลาในการทำงาน
1. สามารถช่วยให้ชาวสวนยางควบคุมเชื้อราที่หน้ายางเปิดกรีดได้
2. ช่วยให้ต้นยางพาราให้ผลผลิตน้ำยางที่ยาวนานขึ้น

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง ไอลดา น้ำเยื้องพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย ธีรวุฒิ น้ำเยื้องอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ระพีพรรณ สุวรรวัฒน์ปวส.
2นางสาว พลอยสีรุ้ง เจนสมุทรปวส.
3นาย วรุตม์ ไชยวัตรปวส.

Contact Information

Name : นาง ไอลดา น้ำเยื้อง
Email : ann1409.58@gmail.com
Phone : 0899720775
FB : https://www.facebook.com/annirada_19@hotmail.com
LINE ID : 0899720775