เครื่องมือเปลี่ยนหลอดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ฮอนด้าคลิก ระบบกล้องบลูทูธมือถือ

วิทยาลัยการอาชีพกันตัง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

ผลการวิจัยมีดังนี้ ผลการวิจัยพบว่าเครื่องเครื่องมือเปลี่ยนหลอดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ มีคุณภาพด้านโครงสร้างมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.64 อยู่ในระดับดีมาก ซึ่งประกอบด้วยความคงทนแข็งแรง ความเหมาะสมของขนาด ความปลอดภัย มีความเหมาะสมของอุปกรณ์ที่เลือกใช้ ความเหมาะสมของการออกแบบ และคุณภาพด้านการใช้งานมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.88 อยู่ในระดับดีมาก ซึ่งประกอบด้วย ความสะดวกในการใช้งาน ความปลอดภัย ความสะดวกในการบำรุงรักษา และความสะดวกในการจัดเก็บ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องมือเปลี่ยนหลอดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ฮอนด้าคลิก เพื่อใช้ในการถอดเปลี่ยนหลอดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ โดยมีกล้องส่องมองจุดขั้วหลอดไฟ มีคีมในการคีบจับขั้วหลอดไฟและหลอดไฟ มีไฟส่องสว่างเพื่อความมองเห็นจุดถอดและใส่หลอดไฟและขั้วหลอดไฟอย่างมีประสิทธิภาพ
1. ได้เครื่องมือเปลี่ยนหลอดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ฮอนด้าคลิก ระบบกล้องบลูทูธมือถือ 1 ชุด
2. สามารถนำเครื่องมือเปลี่ยนหลอดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ฮอนด้าคลิกไปใช้ได้จริง
3. สะดวกในการเปลี่ยนหลอดไฟหน้ารถ โดยไม่ต้องถอดอุปกรณ์ของรถออกหลายชิ้น

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย เอกชัย ศุภเกียรติสุนทรอุตสาหกรรม
2นาย ยรรยงค์ สุ่มน้อยอุตสาหกรรม
3นาย ธีรวุฒิ น้ำเยื้องอุตสาหกรรม
4นาย สรพงษ์ คำแหงอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย นวธาน จันทร์รัตน์ปวส.
2นาย ยุทธกิจ พูลนวลปวส.
3นาย ณัฐวุฒิ ค้าคุ้มปวส.

Contact Information

Name : นาย เอกชัย ศุภเกียรติสุนทร
Email : asim_auto@hotmail.com
Phone : 0951156808
FB : https://www.facebook.com/Ekkachai..Supakiatsoontorn
LINE ID : ekk33333