อุปกรณ์เกาะติด

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย กึกก้อง พูนพานิชสามัญ
2นางสาว จิราภรณ์ อินทร์ดำพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3ส.อ. สุธี ผลจันทร์สามัญ
4นางสาว เมย์วิภา อวนข้องเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนการเรียนการสอน
5นางสาว ภัทรสุดา หวังอุเส็นเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนการเรียนการสอน

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว โยษิตา หมาดหวาปวช.
2นางสาว จารุวรรณ เกิดทองปวช.
3นางสาว อรณี ดำเดิมปวช.

วิทยาลัยการอาชีพกันตัง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสร้างอุปกรณ์เกาะติด 2)เพื่อทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานของอุปกรณ์เกาะติด 3)เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่ออุปกรณ์เกาะติด โดยมีสมมุติฐานในการศึกษาคือ 1) อุปกรณ์เกาะติด สามารถนำมาใช้ติดตั้งป้ายไวนิลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่ออุปกรณ์เกาะติด อยู่ในระดับดีมาก ผลการศึกษามีดังนี้ 1)ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 4.61 การทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) แสดงว่า ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานอยู่ในระดับดีมาก อย่างมีนัยสำคัญ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. เป็นอุปกรณ์สำหรับติดตั้งป้ายไวนิล ขนาด 120 x 240 เซนติเมตร และสามารถติดตั้งได้โดยใช้ผู้ใช้คนเดียว
2. ใช้วัสดุอย่างดีในการประดิษฐ์ แข็งแรง ทนทาน และมีความสวยงาม
1. อุปกรณ์เกาะติด สามารถติดตั้งป้ายไวนิลโดยใช้ผู้ใช้คนเดียว
2. อุปกรณ์เกาะติด ทำให้การติดตั้งป้ายไวนิลทำได้ง่ายและสะดวก

Contact Information

Name : นาย กึกก้อง พูนพานิช
Email : kong4526@hotmail.com
Phone : 083-6924651
FB : https://www.facebook.com/-
LINE ID : -