Honey Dee

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ศิริภรณ์ สังข์สุวรรณเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2นาง กัญยารัตน์ อั้นเต้งพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย สุคนธ์ จันทร์เสนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4นาย โกศล แก้วรัตน์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5นาย ภาสกร รอดรินเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ศักดิ์ศิทร มัชเรศปวช.
2นาย บุรพล อินทร์ฤทธิ์ปวช.
3นาย ญาณภัทร พลแสงปวช.
4นางสาว วนิดา ช่วยบำรุงปวช.
5นางสาว กฤติกา ปรีชาปวช.
6นางสาว ณัฐรัฐ คงศรีปวส.
7นางสาว ชลิตา เส้งใหมปวส.
8นางสาว นีรนุช บุญจันทร์ปวส.
9นางสาว ปิยะดา โภคาพันธ์ปวส.
10นางสาว ยุพาพร โชติยาปวส.

วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อแปรรูปสมุนไพรดีปลีให้เป็นเม็ดอมสมุนไพรละลายน้ำ 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์เม็ดอมสมุนไพรละลายน้ำ Honey Dee ผลการวิจัยมีดังนี้ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง มีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์เม็ดอมสมุนไพรละลายน้ำ Honey Dee ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.63 , ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.182) และเมื่อพิจารณารายข้อ กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในเรื่องความน่าสนใจของผลิตภัณฑ์ สรรพคุณของเม็ดอมฯ ขนาดของเม็ดอมฯ รสชาติของเม็ดอม ราคาของเม็ดอมฯ สีของเม็ดอมฯ ความสะดวกในการบริโภค และบรรจุภัณฑ์ของเม็ดอมฯ ในระดับมากที่สุด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

- เม็ดอมสมุนไพร
- ใช้อม หรือละลายกับน้ำร้อน
- บรรเทาอาการไอ ขับเสมหะ
- บรรเทาอาการหอบหืด
- บรรเทาอาการคลื่นไส้อาเจียน
- บรรเทาอาการหลอดลมอักเสบ เสียงแหบแห้ง
- บรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อ

Contact Information

Name : นางสาว ศิริภรณ์ สังข์สุวรรณ
Email : sangsuwan_s@hotmail.com
Phone : 0954394614
FB : https://www.facebook.com/nok.sangsuwan
LINE ID : nok.nakaaaaa