อุปกรณ์ตัดใบตอง

วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อออกแบบและผลิตอุปกรณ์ตัดใบตอง 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้อุปกรณ์ตัดใบตอง ผลการวิจัยมีดังนี้ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในอุปกรณ์ตัดใบตองในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.41 , ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.141) และเมื่อพิจารณารายข้อกลุ่มตัวอย่างมีความพีงพอใจ เรื่อง ความเหมาะสมของการออกแบบผลิตภัณฑ์ ความน่าสนใจของผลิตภัณฑ์ ในระดับมากที่สุด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

- มีขนาดกระทัดรัด สะดวกต่อการใช้งาน
- ช่วยประหยัดเวลาในการตัดแบบใบตอง
- ใช้ในการตัดแบบใบตอง ตามรูปแบบที่ต้องการ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย โกศล แก้วรัตน์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2นาง สุชาดา อัตโถปกรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3นาย สุคนธ์ จันทร์เสนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4นางสาว ศิริภรณ์ สังข์สุวรรณเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5นาง กัญยารัตน์ อั้นเต้งพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว มนิตย์ตา อินทรไชโยปวช.
2นางสาว กัณฐิกา จำปาทองปวช.
3นางสาว ภาวิณี สิทธิการปวช.
4นาย ศักดิ์ศิทร มัชเรศปวช.
5นาย บุรพล อินทร์ฤทธิ์ปวช.
6นาย ศิริพรรดิ์ จันทร์ดำปวช.
7นาย พรภวิษย์ ปราบภัยปวช.
8นาย วิศรุต ทองชูปวส.
9นาย ศรัณย์ภัทร พาณิชย์ปวส.

Contact Information

Name : นาย โกศล แก้วรัตน์
Email : macus_o@hotmail.com
Phone : 0843752790
FB : -
LINE ID :