เพลินตา ปาเต๊ะ (Wonderful Patae)

วิทยาลัยการอาชีพตรัง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ เพลินตา ผ้าปาเต๊ะให้สวยงามโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์สีสันสดใส และศึกษาความคิดเห็นของผู้ที่ได้ชมผลการวิจัยพบว่าการออกแบบผลิตภัณฑ์ เพลินตา ปาเต๊ะ มีความสวยงามแปลกตาและมีความโดดเด่นของลวดลายชัดเจน มีมิติ ต้นทุนไม่สูงเป็นที่ต้องการของกลุ่มตัวอย่างการศึกษาความคิดเห็นของผู้ที่ได้ชมอยู่ในระดับมาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

คุณลักษณะ
1.เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะสวยงามเป็นเอกลักษณ์
2.มีสีสันสดใสโดดเด่น
3.มีน้ำหนักเบาแข็งแรง
ประโยชน์
1.ใช้วางตกแต่งฝาผนัง,แต่งร้าน
2.เป็นของที่ระลึกของฝาก
3.ราคาไม่แพง
4.ทำเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว อรนุช ปรงแก้วสามัญ
2นาง พิมพ์พิมล งามแขพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว ทิพรัตน์ พรหมมีสามัญ
4นาย ศิริพล บุญญาสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว เยาวลักษณ์ อุสาหะปวส.
2นางสาว ประภัสสร จิตนิวรปวส.
3นางสาว จุฑารัตน์ รอดแข็งปวส.
4นางสาว พรพรหมธาดา แซ่อ๋องปวส.

Contact Information

Name : นางสาว อรนุช ปรงแก้ว
Email : oranuch.1960@gmail.com
Phone : 0956735235
FB : https://www.facebook.com/-
LINE ID : 0956735235