เครื่องไล่ลมคลัทช์

วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

เนื่องจากวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอดนั้นมีการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่เพื่อที่จะทำให้นักศึกษามีความเข้าใจในการปฏิบัติงานและฝึกฝนให้นักศึกษาเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติอย่างปลอดภัยและมีคุณภาพมาตรฐานสูง จากการเรียนการสอนวิชา เครื่องยนต์ยังขาดสื่อการเรียนการสอนที่จะทำให้ผู้ศึกษาหรือผู้ที่สนใจ เพื่อที่ศึกษาการไล่ลมคลัทช์มากยิ่งขึ้น ทางผู้จัดทำจึงคำนึงและมองเห็นความสำคัญในการสร้างสื่อการเรียนการสอนชุดนี้ก็เพราะว่าเป็นวิชาพื้นฐานของระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพจึงจำเป็นที่จะต้องให้นักศึกษาที่จะเรียนการซ่อมบำรุงรักษารถยนต์จะต้องเรียนรู้ชื่อและชิ้นส่วนภายในต่างๆและลำดับขั้นตอนการประกอบก่อนถึงจะลงมือปฏิบัติงานได้ถ้าไม่ได้เรียนรู้การทำงานของคลัทช์จากการศึกษามาประยุกต์

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. ได้เครื่องไล่ลมคลัทช์ที่สามารถประหยัดจำนวนคนในการทำงาน
2. ได้เครื่องไล่ลมคลัทช์รถยนต์ ที่อำนวยความสะดวกสำหรับการไล่ลมคลัทช์
1. ได้เครื่องไล่ลมคลัทช์ที่สามารถประหยัดจำนวนคนในการทำงาน
2. ได้เครื่องไล่มคลัทช์รถยนต์ ที่อำนวยความสะดวกสำหรับไล่ลมคลัทช์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย เกียรติพงษ์ หลงละเลิงอุตสาหกรรม
2นาย อนันต์ จันเพชรอุตสาหกรรม
3นาย ภาณุพันธุ์ ไทยนกเทศอุตสาหกรรม
4นาย ปัญญาวุฒิ อ่อนชาติอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พีรพล ศรีเงินปวส.
2นาย ณัฐพงษ์ ชูช่วยปวส.

Contact Information

Name : นาย เกียรติพงษ์ หลงละเลิง
Email : kokiatt@hotmail.co.th
Phone : 0872699140
FB : https://www.facebook.com/kokiatt.kiatt
LINE ID :