รถเข็นถ่ายเท(น้ำ)

วิทยาลัยการอาชีพตรัง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

จากการยกน้ำดื่มถัง 20 ลิตรหลายๆครั้ง ทำให้ประสบปัญหาเรื่องปวดเมื่อย กล้ามเนื้อ กระดูก จึงได้สร้างรถเข็นถ่ายเท (น้ำ) เพื่ออำนวยความสะดวก สบาย ในการเคลื่อนย้าย และช่วยลดปัญหาการเกิดโรคที่เกี่ยวข้องกับ กล้ามเนื้อ กระดูก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

-เล็กกระทัดรัดเข็นผ่านประตูได้ง่าย
-ทุ่นแรงในการยกถังน้ำดื่ม 20 ลิตร
-นักเรียน นักศึกษาได้รับองค์ความรู้และทักษะในการออกแบบและสร้างรถเข็นถ่ายเท(น้ำ)
-ประชาชนทั่วไปที่นำรถเข็นถ่ายเท (น้ำ) เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้งาน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ปราโมทย์ ศรีอินทร์เกื้ออุตสาหกรรม
2นาย ประมวล บุญช่วยอุตสาหกรรม
3นาย ประยุทธิ์ อินทร์จันทร์อุตสาหกรรม
4นาย ประเสริฐ จันฝากอุตสาหกรรม
5นาย เฉลิมรัฐ เจริญฤทธิ์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ปิยวัฒน์ ศรทองปวส.
2นาย สุเทพ โยโพธิ์ปวส.
3นาย กิตติชัย ศรีสุขปวส.
4นาย นฤบิณฑ์ หนูเซ่งปวส.

Contact Information

Name : นาย ปราโมทย์ ศรีอินทร์เกื้อ
Email : Pramot7673@Gmail.com
Phone : 0902099739
FB : -
LINE ID : 0902099739