อุปกรณ์ล้างเครื่องมืองานสี

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย พงศธร หนูเล็กสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วิชัย สาหมีนปวส.
2นาย วีรากร จีนประชาปวส.
3นาย เอกพล อั้นทองปวส.

วิทยาลัยการอาชีพตรัง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

การดำเนินการวิจัยเรื่องอุปกรณ์ล้างเครื่องมืองานสีผู้วิจัยได้สร้างและกำหนดกรอบการประเมินผลว่ามีคุณภาพและประสิทธิภาพด้านการใช้งานอยู่ในระดับดี ผู้วิจัยได้ทำการประเมินผลการใช้งานด้วยตัวเองร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา โดย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

จากประสบการณ์จริงที่ได้ทำงานเกี่ยวกับการทำสีรถยนต์ และเคยใช้งานอุปกรณ์ทำสีรถยนต์ พบว่าในการล้างอุปกรณ์งานสีรถยนต์นั้นจะใช้น้ำเปล่าในการล้างเป็นหลัก และทำการนั่งฉีดล้างบนพื้น ซึ่งทำให้พื้นนั้นเปื้อนสีที่ล้างและสกปรกได้
2.1 เพื่อประดิษฐ์อุปกรณ์ล้างเครื่องมืองานสี ในการอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้งาน

Contact Information

Name : นาย พงศธร หนูเล็ก
Email : pongsatorn.mt05@gmail.com
Phone : 0896599509
FB : -
LINE ID :