สเปรย์สมุนไพรไล่มด

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว สุชัญญา สงรักษาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง พิมพ์พิมล งามเเขพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาง จุฑามาศ ศรีวุฒิชาญพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาง ธัญลักษณ์ ศรีประภาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาย เกียรติศักดิ์ โชติกมาศพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว มนตระการย์ ศรีสัจจังปวส.
2นางสาว พรนัชชา หาญมีสุขปวส.

วิทยาลัยการอาชีพตรัง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

การดำเนินการวิจัยเรื่องสเปรย์สมุนไพรไล่มดผู้วิจัยได้การประเมินด้านการออกแบบสร้างประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ การประเมินด้านการใช้งานประเมินโดยผู้ชำนาญงาน และการหาประสิทธิภาพได้จากผลการทดลอง ซึ่งสรุปผลการวิจัยในครั้งนี้ได้ดังนี้ ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบสเปรย์สมุนไพรไล่มดโดยผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกับชิ้นงานที่สร้างขึ้นอยู่ในเกณฑ์ดีเมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนด ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเท่ากับ 4.1 ปรากฏว่าอยู่ในเกณฑ์ความพึงพอใจดี โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.74 ในส่วนของความพึงพอใจของผู้ชำนาญการด้านการใช้งานของสเปรย์สมุนไพรไล่มดโดยผู้ชำนาญการมีความเห็นสอดคล้องกับชิ้นงานที่สร้างขึ้นอยู่ในเกณฑ์ดี

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.ผลิตภัณฑ์จากสเปรย์สมุนไพรไล่มด เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมเปลือกมะนาวและพริกไทย
2.ผลิตภัณฑ์จากสเปรย์สมุนไพรไล่มดสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและไม่มีสารเคมี ไม่เป็นอันตรายต่อเด็ก
สเปรย์สมุนไพรไล่มดสามารถไล่มดได้ เป็นขวดสเปรย์ขนาดเล็ก สามารถพกพาได้สะดวก

Contact Information

Name : นางสาว สุชัญญา สงรักษา
Email : suchanya002@hotmail.com
Phone : 0810903402
FB : https://www.facebook.com/su.songraksa
LINE ID : suchanya002