ขนมเปียกปูนข้าวหอมกระดังงาน้ำกะทิ

วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

สิ่งประดิษฐ์เรื่อง ขนมเปียกปูนข้าวหอมกระดังงาน้ำกะทิ จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาเกี่ยวกับการทดลองหาค่าระดับปริมาณแป้งข้าวหอมกระดังงา ที่เป็นส่วนผสมของขนมเปียกปูนข้าวหอมกระดังงาน้ำกะทิ การทดลองนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาเกี่ยวกับ สี กลิ่น รสชาติและความชอบโดยรวมของผู้บริโภค โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ คือ ตอนที่ 1 ศึกษาหาระดับค่าปริมาณแป้งข้าวหอมกระดังงาที่เป็นส่วนผสมของขนมเปียกปูนข้าวหอมกระดังงาน้ำกะทิ จำนวน 50 %,70 %และ 90 % และในตอนที่ 2 จะศึกษาเกี่ยวกับ สี กลิ่น รสชาติและความชอบโดยรวม โดยใช้ผู้บริโภคคือครูและนักเรียนวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลกจำนวน 30 คน และสังเกตผลการทดลอง จากการศึกษา พบว่าขนมเปียกปูนข้าวหอมกระดังงาน้ำกะทิ ที่ปริมาณแป้งข้าวหอมกระดังงา จำนวน 70% ได้รับคะแนนการยอมรับสูงสุดด้านสี กลิ่น รสชาติและความชอบโดยรวมจากจำนวนผู้บริโภค 18 คน คิดเป็นร้อยละ 60 รองลงมาปริมาณแป้งข้าวหอมกระดังงา จำนวน 90% จำนวนผู้บริโภค 7 คน คิดเป็นร้อยละ 26.67 และสุดท้ายปริมาณแป้งข้าวหอมกระดังงา จำนวน 50% จำนวนผู้บริโภค 5 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 ตามลำดับ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ได้ผลิตภัณฑ์ขนมไทย ”ขนมเปียกปูนข้าวหอมกระดังงาน้ำกะทิ” ซึ่งมีคุณค่าทางโภชนาการสูงและยังสามารถส่วนสนับสนุนเกษตรไทยทั้งยังเป็นการช่วยแปรรูปและเพิ่มมูลค่า ลักษณะขนมเปียกปูนข้าวหอมกระดังงาน้ำกระทิเป็นสีน้ำตาลเข้มเหนียว รสชาติกล่มกล่อม
1.เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากแป้งข้าวหอมกระดังงา
2.เป็นการสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกข้าวหอมกระดังงา
3.เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข้าวหอมกระดังงาซึ่งเป็นพันธ์ข้าวในท้องถิ่นให้รู้จักอย่างแพร่หลาย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว อัญชรี แซ่ภู่คหกรรม
2นางสาว สุปรียา อูมาคหกรรม
3นางสาว พาตีเม๊าะ ดะแซเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนการเรียนการสอน
4นางสาว สุดารัตน์ บุญรักษ์เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนการเรียนการสอน

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว เบญจพร นาทองลายปวช.
2นางสาว ชลดา จุละพงศ์ปวช.
3นาย ศุภกิตต์ กิ้มอิ้นปวช.
4นางสาว สีตีฮาเราะ บือราเฮงปวช.

Contact Information

Name : นางสาว อัญชรี แซ่ภู่
Email : ancharee1@hotmail.com
Phone : 0831917971
FB : https://www.facebook.com/ancharee
LINE ID : 0810959511