บูโทเนียร์ไทยสไตล์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง โชติรัตน์ แกมจินดาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย วิทวัส แกมจินดาอุตสาหกรรม
3นาง ยุภาพร จันทศิริพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว พุทธชาติ สร้อยสนพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว พรรญาลักษณ์ ชุมเสนปวส.
2นางสาว สุชาดา อินทิสารปวส.
3นางสาว สุดารัตน์ อุดมเพ็ญปวส.
4นาย เฉลิมพล ธิมาหารปวส.

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

งานวิจัยชิ้นนี้ได้ทำการศึกษาการนำเอาวัสดุธรรมชาติมาสรรสร้างชิ้นงาน ในการนำดอกไม้แห้งและวัสดุธรรมชาติใกล้ๆตัวมาประดิษฐ์ตกแต่งหัตถกรรมเครื่องจักสารจิ๋วต่างๆ รวมไปถึงการประดิษฐ์วัสดุตกแต่งเกิดการผสมผสานชิ้นงานได้อย่างลงตัว จากนั้นทำการศึกษาความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์กับคณะครู ผู้บริหาร แม่ค้า ในวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย จำนวน 30 คน โดยในภาพรวมมีความพึงพอใจมากที่สุด 90.68

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นการพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์ให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของประดับร่างการ ของที่ระลึก ที่ตรงตามความต้องการของตลาดและสามารถนำไปต่อยอดผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์ได้

Contact Information

Name : นาย วิทวัส แกมจินดา
Email : wittwat1984@gmail.com
Phone : 0844368557
FB : https://www.facebook.com/wittawat.kaemchinda
LINE ID : goerge.mmtc27