แอพพลิเคชั่น บันทึกหลังสอน

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

ปัจจุบันครูผู้สอนมีการบันทึกหลังการสอน หรือ การบันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งเป็นการสรุปและแสดงผลการนำแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไปใช้ ว่าสามารถจัดกิจกรรมได้บรรลุผลการเรียนรู้หรือไม่ มีปัญหาและอุปสรรคใดบ้างที่ต้องแก้ไข มีพฤติกรรมของผู้เรียนใดบ้างที่ต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญการบันทึกหลังการสอนนำมาซึ่งหัวข้อหรือปัญหาในการทำวิจัยในชั้นเรียนได้เป็นอย่างดี ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงได้เสนอโครงการ “แอพพลิเคชั่น บันทึกหลังการสอน”เพื่อเป็นวิธีการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยการจัดการการเรียนการสอน เพื่อให้สมกับการเป็นครูมืออาชีพ ใน ยุคไทยแลนด์ 4.0 ต่อไป

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

- บันทึกหลังการสอนในรายวิชาได้ โดยเลือกวิชา คาบเรียน และวันที่ได้
- บันทึกรายระเอียดเนื้อหาการเรียนการสอนในคาบเรียนได้
- สรุปยอดนักเรียนที่เข้าเรียน นักเรียนทั้งหมด และนักเรียนที่ขาดได้
- สามารถดูสรุปข้อมูลเป็นกราฟ โดยแยกตาม จำนวนนักเรียน เข้าเรียน และขาดเรียนได้
- เพื่อความอำนวยความสะดวกให้กับครูผู้สอนในการบันทึกหลังสอนในรูปแบบแอพพลิเคชั่นในระบบ Android
- เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการเรียน-การสอนได้จริง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อรรถชัย อรรถโยโคพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย อนุภัทร ศรีทองพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย ศุภกิตติ์ นาวงค์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว ชโลธร ทิพย์ธรรมาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาย ศุภชัย รอยศรีอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย กฤษฏา กองไธสงปวช.
2นาย นรวัฒน์ ลิ้มธาราดลปวช.
3นาย ปริญญา ปานเพ็ชรปวส.
4นาย ภูริวัจน์ ศรีนวลปวส.
5นางสาว ฤทัยชนก โคตรหลักเพชรปวส.
6นางสาว รุจิรดา ตรีเมฆปวส.
7นางสาว มณีรัตน์ นวลเถลิงศักดิ์ปวส.
8นางสาว อริสรา ศิริปวส.
9นางสาว ภณิตา ศรีสุวรรณปวส.
10นาย พุฒิพงศ์ คู่กระสังข์ปวส.

Contact Information

Name : นาย อรรถชัย อรรถโยโค
Email : opboy@hotmail.co.th
Phone : 0868565550
FB : https://www.facebook.com/opboy.boyop
LINE ID :