เครื่องติดสติกเกอร์ขวดกลมแบบกึ่งอัตโนมัติยุค4.0

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง สองเมือง กุดั่นอุตสาหกรรม
2นาย สุริยา มณีโสภาอุตสาหกรรม
3นาย สุนทร ก้องสินธุอุตสาหกรรม
4นางสาว สาวิตรี รัตนวิทย์อุตสาหกรรม
5นาย นิมิตร อมฤทธิ์วาจาอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว กุลธิดา โอนอ่อนปวช.
2นาย ไชยบดี ยามัดปวช.
3นางสาว อัมพิกา แช่มศรีดิษฐ์ปวช.
4นางสาว มาริษา วันเลาะปวช.
5นาย อรุณชัย อังสิยากูลปวช.
6นางสาว มูนา มูฮำหมัดสะฮักปวช.
7นาย เนมินทร มาสะและปวช.
8นาย ธีรพงศ์ ศุภโสตถิปวช.
9นาย วงศธร ชัยหาปวช.
10นาย ประจักษ์ชัย ศรีมาลาปวช.

วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

สติ๊กเกอร์สินค้าและบรรจุภัณฑ์เป็นเครื่องมือทางการตลาด ที่ช่วยในการประชาสัมพันธ์ การโฆษณา การดึงดูดลูกค้า ทำให้เกิดความสนใจต่อสินค้าและเกิดความต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ แต่การจะติดสติ๊กเกอร์สินค้าบนขวดกลมนั้นเป็นเรื่องที่ยาก จะต้องมีความละเอียดและแม่นยำมากในการติดสติ๊กเกอร์ เนื่องจากขวดกลมจะมีความโค้งมน จึงทำให้ใช้ระยะเวลานานในการติดสติ๊กเกอร์ด้วยมือ และเครื่องติดสติ๊กเกอร์ที่มีขายทั่วไปนั้นมีราคาค่อนข้างสูง ซึ่งผู้ที่มีเงินทุนน้อยก็จะไม่สามารถซื้อได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ช่วยในการติดสติ๊กลงบนขวดกลมแทนการใช้มือติด
เพื่อลดปัญหาเรื่องระยะเวลาในการติดสติ๊กเกอร์บนขวด และลดต้นทุนในการซื้อเครื่องติดสติ๊กเกอร์

Contact Information

Name : Mrs Songmuang Gudan
Email : songmuang1009@gmail.com
Phone : 0831983958
FB : -
LINE ID :