เครื่องให้อาหารสัตว์4.0

วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

ด้วยปัจจุบันผู้คนที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยง ไม่ว่าจะสุนัข แมวหรือสัตว์ชนิดอื่นๆ คนเลี้ยงส่วนใหญ่ต้องออกไปทำงานนอกบ้าน โดยให้สัตว์เลี้ยงเฝ้าอยู่ที่บ้าน ซึ่งการให้อาหารสัตว์เลี้ยงนั้น ต้องเททิ้งไว้ ในปริมาณเยอะๆ บางครั้ง อาหารหกออกนอกภาชนะ อาหารที่ให้ไม่เพียงพอ หรือให้มากเกินไป เพื่อเป็นการเพิ่มความสะดวกและประหยัดค่าใช้จ่ายในการดูแลสัตว์เลี้ยงที่เรารัก เครื่องให้อาหารสัตว์เลี้ยงนี้จึงจำเป็นอย่างมาก ทั้งนี้เครื่องให้อาหารสัตว์นอกจากใช้ในครัวเรือนแล้วยังสามารถใช้ในระดับอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ได้อีกด้วย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

อำนวยความสะดวกในการให้อาหารสัตว์เลี้ยง
สามารถควบคุมปริมาณและเวลาในการให้อาหารให้ได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง สองเมือง กุดั่นอุตสาหกรรม
2นางสาว สายรุ้ง ประเสริฐนูอุตสาหกรรม
3นางสาว สาวิตรี รัตนวิทย์อุตสาหกรรม
4นาย นิมิตร อมฤทธิ์วาจาอุตสาหกรรม
5ว่าที่ ร.อ. รุ่งโรจน์ อุตมาตรอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว มาริษา วันเลาะปวช.
2นาย อรุณชัย อังสิยากูลปวช.
3นางสาว มูนา มูฮำหมัดสะฮักปวช.
4นางสาว อัมพิกา แช่มศรีดิษฐ์ปวช.
5นางสาว กุลธิดา โอนอ่อนปวช.
6นาย ไชยบดี ยามัดปวช.
7นางสาว ณัฐชนน คณะโตปวช.
8นางสาว ธัญญารัตน์ กลิ่นประดิษฐ์ปวช.
9นางสาว นภัสสร เปรี่ยมนองปวช.
10นางสาว ชนกานต์ สีแสงปวช.

Contact Information

Name : Mrs Songmuang Gudan
Email : songmuang1009@gmail.com
Phone : 0831983958
FB : -
LINE ID :