บอร์ดเกมกฎหมาย เสียดาย ตายแล้ว ไม่ได้เล่น

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว สุวรรณี ธรรมรัตน์ธาราสามัญ
2นาย ยิ่งยศ วงศ์เสนศิลปกรรม
3นาย พิเชษฐ์ ศรีสุพรรณศิลปกรรม
4นางสาว นันทพร หาญวิทยสกุลพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นางสาว ธราวดี พลเยี่ยมพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สุรสิทธิ์ เซ็นติมาปวช.
2นาย ชคัทพล รักยศไทยปวช.
3นางสาว เบญจมาภรณ์ วงค์กองแก้วปวช.
4นาย กฤษฎิ์ จตุพรมงคลปวช.
5นางสาว ธัญรัตน์ สร้อยวันเพ็ญปวช.
6นางสาว อริสรา ไทยรักษาปวช.
7นาย วรเมธ รักดีปวส.
8นางสาว ธนาภา เกาะแก้วปวส.
9นางสาว อธิษฐ์ฎา เสี้ยวศรีชลปวส.
10นางสาว แคทรียา ศิลปานนท์ปวส.

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

การสูญเสียบุคคลในครอบครัว นำมาซึ่งหน้าที่ของทายาทในการจัดการทรัพย์สินของผู้ตาย ทุกคนจึงควรศึกษากฎหมายมรดก เพื่อประยุกต์ใช้ ลดภาระค่าใช้จ่าย และเตรียมพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ จากการสำรวจความคิดเห็นของเยาวชนในช่วงวัย 15-20 ปี ที่ศึกษาระดับ ปวช.และปวส. สนใจกฎหมายใกล้ตัวที่นำไปใช้ได้จริง ผู้วิจัยจึงเลือกเนื้อหาและรูปแบบที่จะกระตุ้นให้เยาวชนรักที่จะเรียนรู้กฎหมาย จึงนำเสนอความรู้กฎหมายมรดกผ่านบอร์ดเกม "บอร์ดเกมกฎหมาย เสียดาย ตายแล้ว ไม่ได้เล่น"

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

"บอร์ดเกมกฎหมาย เสียดาย ตายแล้ว ไม่ได้เล่น" เป็นเกมแก้ปัญหาที่พัฒนาขึ้น สำหรับผู้เล่นอายุ 15-20 ปี จำนวนผู้เล่น 1-5 คน ออกแบบเป็น 3 ศาลา แต่ละศาลาเชื่อมโยงความรู้กฎหมายมรดก ได้แก่ ประเภทพินัยกรรม การจัดทำพินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ สิทธิการรับมรดกของทายาทโดยธรรม (กรณีไม่ได้ทำพินัยกรรม) และการยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกต่อศาล ผู้เล่นจะได้เรียนรู้การจัดการทรัพย์สินของตนและผู้ตาย ที่สามารถทำได้ด้วยตนเอง ลดค่าใช้จ่ายการว่าจ้างทนายความ และเตรียมพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ ทั้งยังฝึกทักษะการคิด ค้นหาคำตอบ ที่แฝงความรู้และแง่ธรรม
1.เพื่อพัฒนาบอร์ดเกมกฎหมาย เสียดาย ตายแล้ว ไม่ได้เล่น เรื่องกฎหมายมรดก
2.เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการศึกษาด้วยตนเอง และด้านปัญญาของเยาวชนอายุ 15-20 ปี ผ่านบอร์ดเกมกฎหมาย

Contact Information

Name : นางสาว สุวรรณี ธรรมรัตน์ธารา
Email : jaarjapan@gmail.com
Phone : 0845410855
FB : https://www.facebook.com/jaar.jar
LINE ID : ๋jaar_jar