เครื่องปั่นคว้านคัดแยกเมล็ดพันธุ์และน้ำแตงโมสดเพื่อสุขภาพ (V2)

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย กรวิชญ์ เผื่อนดาอุตสาหกรรม
2ว่าที่ ร.ต. รุ่งประชา เทียงทำอุตสาหกรรม
3นาย สุชาญ อิ่มวิทยาอุตสาหกรรม
4นาง ปิยวรรณ พลวันสามัญ
5นาย จรูญ ปะวะโขอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว รำไพพรรณ์ ซาตันปวส.
2นาย บัณฑิต ราตะกั่วปวส.
3นาย อนุชิต จันทร์เพ็งปวส.
4นาย เอกรัตน์ อ้วนเลิงปวส.
5นาย กัณฑ์เอนก ทับพิมลปวส.
6นาย จิราวุฒิ เหล่าสิทธิ์ปวส.

วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

เครื่องปั่นคว้านคัดแยกเมล็ดพันธุ์และน้ำแตงโมสดเพื่อสุขภาพเพิ่มศักยภาพเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อชุมชน และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของเกษตรสู่ท้องถิ่นที่ยั่งยืนส่งเสริมสนับสนุน การวิจัยการพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ การประกอบอาชีพและประโยชน์โดยรวมของสังคม ชุมชน และท้องถิ่นการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมให้เป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในชุมชนและท้องถิ่น ทั้งเชิงพาณิชย์

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

การคิดค้นเครื่องปั่นคว้านคัดแยกเมล็ดพันธุ์และน้ำแตงโมเพื่อสุขภาพ ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นต้นกลัง มีชุดหัวปั่นคว้านเนื้อแตงโมเมล็ดให้เนื้อแตงโมออกจากเปลือกอย่างรวดเร็ว จะได้ เนื้อและเมล็ดแตงโมจะถูกบดให้ละเอียดจนเป็นน้ำที่พร้อมดื่มเพื่อสุขภาพและเพื่อจำหน่าย ส่วนเมล็ดพันธุ์แตงโมที่สะอาดสมบูรณ์คัดแยกไว้เพื่อสู่ขบวนการ ตากผึ่งแดดให้แห้งโดยเมล็ดพันธุ์จะไม่มีการปนเปื้อน รอการจำหน่วยต่อไป
เครื่องปั่นคว้านคัดแยกเมล็ดพันธุ์และน้ำแตงโมเพื่อสุขภาพ ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพราะน้ำที่แยกออกมาจากเนื้อและเมล็ดแตงโม ที่สะอาดและมีถังเก็บที่มีชุดทำความเย็นและสามารถบรรจุในภาชนะพร้อมดื่มเพื่อจำหน่ายได้ และเปลือกแตงโมที่ไม่ใช้นำไปทำปุ๋ยหมักชีวภาพ เพื่อลดต้อนทุนให้กับเกษตรกร

Contact Information

Name : นาย กรวิชญ์ เผื่อนดา
Email : Golf_0229@hotmail.com
Phone : 083-7677452
FB : https://www.facebook.com/0853195962
LINE ID : 083-7677452